Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Uczelnia prowadzi działalność w budynku o powierzchni ponad 5500 m2 zlokalizowanym na działce o powierzchni ok. 2 ha i jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazdy, ułatwienia komunikacyjne, winda). Został on zaprojektowany specjalnie na potrzeby procesu dydaktycznego, spełniając wymogi europejskich standardów nauczania. Teren na Uczelni jest ogrodzony, zagospodarowany i chroniony. Wokół Uczelni urządzono boisko sportowe, parking oraz mini park dla pracowników i studentów.

Uczelnia posiada nowoczesną i bardzo dobrze wyposażoną w pomoce dydaktyczne bazę dydaktyczno-lokalową. W jej skład wchodzą m.in. 3 aule wykładowe, 8 pracowni komputerowych, 29 sal do ćwiczeń, w tym specjalistyczne laboratorium kryminalistyczne, strzelnica multimedialna oraz sala do ćwiczeń samoobrony i technik interwencyjnych, biblioteka wraz z czytelnią wyposażoną w skomputeryzowane stanowiska zapewniające dostęp do zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej.

Kierunek Finanse i rachunkowość w dzisiejszych czasach, oprócz wiedzy i umiejętności jej wykorzystania, wymaga wspomagania informatycznego. W Uczelni funkcjonują dwa laboratoria komputerowe wyspecjalizowane do szkolenia w zakresie obsługi programów finansowo-księgowych. Komputery, które się w nich znajdują wyposażone są w najbardziej aktualne wersje najpopularniejszych systemów finansowo-księgowych w Polsce: SAGE SYMFONIA oraz COMARCH OPTIMA.

Dążąc do stworzenia najlepszych warunków wszechstronnego kształcenia dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne utworzono pracownię kryminalistyczną, wyposażoną w sprzęt i środki niezbędne do prawidłowego szkolenia studentów do zbierania śladów na miejscu przestępstwa. Na uczelni funkcjonuje także strzelnica wyposażona w nowoczesny laserowy trenażer strzelecki oraz w system szkolenia studentów w zakresie zasad posługiwania się bronią wykorzystujący najnowocześniejsze techniki multimedialne oraz atrapy broni krótkiej i długiej. Warunku kompletności infrastruktury dopełnia sala do ćwiczeń samoobrony i technik interwencyjnych, wyposażona w maty oraz sprzęt w postaci ochraniaczy, kasków, atrap broni zapewniające skuteczność szkolenia i bezpieczeństwo ćwiczącym.

W budynku WSFiP działa akademicka sieć strukturalna i WiFi z której korzystać mogą studenci i wykładowcy. W procesie dydaktycznym i administracji szeroko wykorzystywane są systemy pozwalające prowadzić procesy dydaktyczne i administracyjne w sposób zdalny: Platforma Edukacyjna WSFiP oraz system BAZUS (system administracyjny). W wirtualnym dziekanacie zamieszczane są plany studiów, informacje o nauczycielach akademickich, przez co studenci mają możliwość utrzymywania bieżącego z nimi kontaktu. Każdy student posiada swoje indywidualne konto w systemie eschola/USOS, dzięki czemu może na bieżąco monitorować wszystkie informacje związane z tokiem studiów (wyniki z egzaminów, sprawdzianów i prac zaliczeniowych, zmiany w planie zajęć, ogłoszenia). Studenci mogą korzystać również ze studenckiego forum, w ramach którego mogą uzyskać praktyczne informacje dotyczące studiów i życia studenckiego. Zaawansowanie technologiczne, umiejętności wykładowców oraz zgodna współpraca ze studentami pozwoliła na kontynuowanie dydaktyki w okresie obostrzeń związanych z COVID-19 w trybie zdalnym.

Wystrój i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych spełniają normy i wymogi ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomieszczenia dydaktyczne (w szczególności aule i sale wykładowe) wyposażone są w nowoczesny sprzęt audio-wizualny m.in. wideoprojektory multimedialne, ekrany elektryczne, kamery, sprzęt nagłaśniający, magnetowidy, telewizory, odtwarzacze CD/DVD, laptopy oraz dostęp do sieci strukturalnej (w tym Internet). Na parterze budynku znajdują się m.in.: sekretariat, pomieszczenia administracji Uczelni, kwestura, dziekanaty, punkty Xero oraz szatnia. Dla wykładowców przygotowano również pokój „profesorski" w którym mogą spędzać czas pomiędzy zajęciami. Na najniższej kondygnacji budynku znajdują się pomieszczenia katedr, klub studencki „Studnia", siłownia oraz stołówka.

W Uczelni akredytowane są programy kształcenia i warunki kształcenia. Uzyskiwane akredytacje podkreślają bardzo dobre warunki realizacji procesu dydaktycznego, stworzonych warunków internacjonalizacji studiów i warunków do prowadzenia prac badawczych. Tym samym Uczelnia od kilku lat uzyskuje międzynarodową akredytacji - „The top School with International experience”.W jakich warunkach pracujemy?

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top