Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

W Wyższej Szkole Finansów i Prawa, duży nacisk kładziony jest na kształcenie kompetencji językowych. Studium Języków Obcych WSFiP oferuje lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego, a studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą również uczęszczać na zajęcia z języka czeskiego i słowackiego. Na kierunku Finanse i Rachunkowość obowiązkowe są aż dwa języki obce. Poziomy lektoratów oraz treści nauczania dostosowane są do wymagań Ministerstwa Edukacji i Nauki a programy nauczania odnoszą się do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Po obowiązkowym cyklu lektoratów studenci osiągają poziom kompetencji B2 lub wyższy w przypadku pierwszego języka obcego oraz poziom minimum A2 w przypadku drugiego języka. W ramach egzaminu końcowego studenci mają możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych takich jak TELC, TOEIC oraz EnPro. Ponadto na każdym kierunku wdrożono naukę języka branżowego co umożliwia studentom zdobywanie wiedzy merytorycznej ze swojej dziedziny poprzez czytanie literatury fachowej i uczestnictwo w międzynarodowych wykładach akademickich i konferencjach. Nasi studenci przygotowywani są do prezentacji wyników swojej pracy i badań naukowych w mowie i piśmie, a także do podjęcia pracy w swoim zawodzie w środowisku międzynarodowym.

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa współpracuje z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi np. we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Słowacji, Stanach Zjednoczonych. Uczelnia umożliwia swoim studentom wyjazdy na stypendia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ dzięki którym mogą spędzić jeden lud dwa semestry w wybranej przez siebie uczelni partnerskiej lub firmie. Co roku również WSFiP gości u siebie grupy studentów przyjeżdżających z różnych krajów na stypendia Erasmus+.


Korzyści z wyjazdów w ramach Erasmus plus:

  • Poznanie innych form i metod kształcenia.
  • Nabycie kompetencji umożliwiających funkcjonowanie w środowisku wielonarodowym i wielokulturowym.
  • Zwiększenie otwartości i tolerancji dla osób pochodzących z odmiennych kręgów kulturowych.
  • Podniesienie kompetencji językowych.
  • Zdobycie nowych, interesujących doświadczeń oraz umiejętności.
  • Zawarcie nowych znajomości,
  • Zapoznanie się z kulturą kraju,


Stypendium w ramach programu Erasmus

Stypendium przyznawane jest każdej osobie biorącej udział w Programie Erasmus. Wysokość stypendium zależna jest od kraju, do którego się wyjeżdża. W przypadku wyjazdu studenta na studia/praktyki stypendium miesięczne może wynosić od 350 - 600 euro.


Opinie studentów WSFiP uczestniczących w Erasmusie

„Wiele się nauczyłam będąc na Sardynii a wyjazd na Erasmusa to była najlepsza przygoda mojego życia! Szczerze mówiąc, żal było wracać ale cóż wszystko się kiedyś kończy! Myślę ze studenci powinni korzystać z programu Erasmus+. A taką możliwość mają na naszej uczelni. Można przeżyć przygodę swojego życia. Więc czemu tracić taką okazję? Nie ma czego się bać bo zawsze znajdzie się ktoś co nam pomoże na miejscu! To na pewno nie była moja ostatnia przygoda związana z programem Erasmus"Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top