Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzą wykłady z następujących przedmiotów:
 • Aspekty kulturowe i narodowościowe jako czynniki stymulujące bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo informacji i systemów (tele)informatycznych
 • Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki i e-handlu
 • Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w obszarze przygranicznym
 • Bezpieczeństwo w działalności kadrowej w administracji publicznej
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • Czynności operacyjno rozpoznawcze
 • Edukacja na potrzeby umacniania bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Ekspertyza kryminalistyczna
 • Falsyfikacja banknotów dokumentów publicznych
 • Filozofia bezpieczeństwa
 • Język czeski
 • Język słowacki
 • Kryminalistyka
 • Metodologia badań bezpieczeństwa
 • Medycyna sądowa
 • Metody identyfikacji rzeczy i przedmiotów
 • Metody identyfikacji osób
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Ochrona ludności i infrastruktury gospodarczej oraz społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego - aspekt planistyczny i praktyczny
 • Ochrona i zarządzanie informacją w administracji publicznej i biznesie
 • Ochrona osób, mienia i obszarów
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy wiedzy o funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Republice Czeskiej
 • Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej
 • Polityka i system podatkowy w Polsce
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa
 • Profilaktyka i prewencja kryminalna
 • Psychologia bezpieczeństwa
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce jako zagrożenie bezpieczeństwa gospodarczego i publicznego
 • Psychologia i socjologia
 • Psychologia i socjologia pracy
 • Psychologia sądowa
 • Rola służb specjalnych w biznesie i administracji publicznej
 • Rządowe i regionalne strategie zapobiegania przestępczości
 • Służby specjalne w biznesie i administracji
 • Społeczne i gospodarcze czynniki rozwoju Euroregionu
 • Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego
 • Systemy infrastruktury krytycznej w UE i RP
 • System probacji i funkcjonowanie kurateli sądowej
 • System ratownictwa w Polsce
 • System zarządzania kryzysowego RP
 • Taktyka kryminalistyczna
 • Techniki inwigilacji detektywistycznej
 • Technologie informacyjne w biznesie
 • Terenowe organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Transgraniczna współpraca służb porządku prawnego i ratownictwa
 • Unijne i polskie prawo celne
 • Wiktymologia
 • Współczesne geopolityczne i ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w Europie Środkowej
 • Współczesne zarządzanie w lokalnych systemach bezpieczeństwa

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top