Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego funkcjonuje na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych, skupiając specjalistów z zakresu kryminologii, kryminalistyki, wiktymologii, medycyny sądowej, antropologii i cyberprzestępczości. Katedra swoją aktywność rozpoczęła w roku 2011.

Bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny i złożony kierunek studiów badań, które stanowią odpowiedź na wyzwania współczesnego świata oraz bardzo dynamiczną sytuację w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Profil badawczy, dydaktyczny Katedry obejmuje szerokie spektrum problemów z zakresu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, wynikających z uwarunkowań geograficznych, działalności człowieka, sytuacji międzynarodowej, uwarunkowań instytucjonalno-prawnych działań struktur bezpieczeństwa państwa, jak i zachowania bezpieczeństwa obywateli, ich mienia, organizacji działania służb mundurowych i cywilnych, postepowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w skali lokalnej, regionalnej i narodowej. Działania badawcze, dydaktyczne pracowników Katedry skupiają się na pogłębianiu własnej wiedzy specjalistycznej, jak i wiedzy studentów w zakresie zapobiegania działalności naruszającej bezpieczeństwo wewnętrzne, ochronę osób i mienia. Misją pracowników Katedry jest przygotowanie absolwentów do tego , aby dysponowali najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną, umiejętnościami i kompetencjami pozwalającymi im inspirować do roli liderów w swoich środowiskach, w trosce o bezpieczeństwo lokalne, regionalne, państwowe. Proces badawczy i dydaktyczny pracowników Katedry jest nastawiony na profesjonalne przygotowanie do zawodów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz działaniami w militarnych i niemilitarnych strukturach systemu związanych z bezpieczeństwem państwa. Działalność badawcza i dydaktyczna pracowników Katedry skupia się na standardach i zasadach etycznych opartych na poszanowaniu wartości akademickich. Wyżej wymieniona działalność ma być zapewniona poprzez rozpoznawalny wysoki poziom i innowacyjność procesu dydaktycznego przyjaznego studentom, w połączeniu z możliwością indywidualnego kształcenia, wykorzystaniem śmiałych wizji ze szczególną otwartością na innowacje naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne.

Bezpieczeństwo wewnętrze jest kierunkiem studiów o profilu praktycznym. Celem przyświecającym kadrze naukowej jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie i dyscyplin naukowych powiązanych z tą tematyką w formie teoretycznej i praktycznej. Studia na kierunku są niezbędne do zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszaru regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i państwowego, zarzadzania kryzysowego, jak również bezpieczeństwa na poziomie sektorowym, zawierającym m.in. bezpieczeństwo finansowe, ekologiczne, energetyczne czy społeczne. Studenci w trakcie zajęć uczestniczą w laboratoriach kryminalistycznych, zajęciach samoobrony czy strzelectwa.

W ramach współpracy instytucjonalnej zespół Katedry zaangażowany jest we współpracę z Komendami Miejskimi i Powiatowymi Policji, Straży Pożarnej czy placówkami Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej. Pracownicy Katedry współpracują z Prokuraturami, Sądami, organami administracji państwowej czy samorządowej w celu podniesienia jakości procesu dydaktycznego. Współpraca z Jednostką Wojskową, Wojskową Komendą Uzupełnień to niewątpliwie jeden z atutów dla przyszłych adeptów munduru.

Kierownikiem katedry jest dr hab. Bronisław Młodziejowski, prof. WSFiP – Bielsko-Biała.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top