Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Profil: ogólnoakademicki

Chcesz rozwinąć i ugruntować swoją wiedzę pozwalającą efektywniej zarządzać procesami biznesowymi, usprawniać funkcjonowanie sektora finansów publicznych i samorządowych?

Studia stacjonarne:
Drugiego stopnia

Studia niestacjonarne:
Drugiego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2023r. – 30.11.2023r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2023r.

Specjalności:
  • Administracja skarbowa
  • Bankowość II
  • Finanse przedsiębiorstw II
  • Rachunkowość II
  • Rachunkowość i finanse w instytucjach sektora publicznego
  • Rachunkowość zarządcza i controling
  • Rewizja finansowa
Dla kogo są studia:
To studia dla osób ambitnych o szerokich horyzontach i wysokiej kulturze myślenia, wnikliwych i rzetelnych, chcących znacząco pogłębić swoją wiedzę w obszarze finansów i rachunkowości wraz z kompetencjami badacza jeszcze nierozpoznanych zjawisk w tym obszarze. Rozwinięta zdolność syntetycznego oglądu złożonej rzeczywistości, identyfikacji zależności przyczynowo - skutkowych oraz akuratność w gromadzeniu i przetwarzaniu danych stanowią tu gwarancję osiągnięcia sukcesu na tej drodze. Jeżeli je posiadasz i chcesz osiągnąć sukces – to te studia są dla Ciebie.
Cel kształcenia:
Przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy na wyższych stanowiskach w zawodzie analityka finansowego i księgowego w działach finansowo-księgowych jak również na stanowiskach pokrewnych w jednostkach sektora publicznego, samorządowych, instytucjach ubezpieczeniowych i bankach oraz pozostałych organizacjach - w tym produkcyjnych. Wstępnie przygotowanie do pracy naukowo-badawczej i studiów III stopnia
Kadra:
Pracownicy naukowi uczelni z Krakowa i Katowic, cieszący się międzynarodowym uznaniem władający językiem polskim samodzielni pracownicy Uniwersytetu we Lwowie; posiadający stopnie i dorobek naukowy przedstawiciele praktyki: zajmujący kierownicze stanowiska w organizacjach z samorządowych na szczeblu przewodniczącego rady miasta i wiceburmistrza, w ZUS na szczeblu dyrektora, główni księgowi z wieloletnim doświadczeniem, pracownicy działów finansowych, a także samodzielni pracownicy naukowi - wieloletni członkowie rad programowych czasopism naukowych znanych zagranicznych uniwersytetów.
Perspektywy zatrudnienia:
Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość mogą znaleźć zatrudnienie na stanowisku księgowego, analityka finansowego i pokrewnych. Awans zawodowy mogą wieńczyć stanowiska głównego księgowego, doradcy kredytowego, dyrektora finansowego, audytora finansowego, biegłego rewidenta, aktuariusza, analityka bankowego, doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych (po zdaniu egzaminów) i inne. Przygotowanie w ramach profilu ogólnoakademickiego daje przewagę na studiach III stopnia oraz w karierze pracownika naukowo-badawczego.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top