Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Profil: praktyczny

Masz świadomość, że bezpieczeństwo jest jedną z zasadniczych potrzeb człowieka, jego przestrzeni życiowej, a także, że jest priorytetowym wyzwaniem dla państwa ?

Studia stacjonarne:
drugiego stopnia
Studia niestacjonarne:
drugiego stopnia

Terminy rekrutacji:
04.05.2023r. – 30.11.2023r.

Zajęcia rozpoczynają się:
01.10.2023r.

Specjalności:
  • Bezpieczeństwo i rozwój w Euroregionie,
  • Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych,
  • Bezpieczeństwo w biznesie,
  • Kryminalistyka i detektywistyka.
Dla kogo są studia:
Studia są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjata lub inżynieria, a także dla osób, które posiadają już tytuł zawodowy magistra z innej dziedziny i chcą pozyskać nową wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.
Cel kształcenia:
Nabycie przez studentów niezbędnych kompetencji do podjęcia pracy w instytucjach dbających o bezpieczeństwo i porządek publiczny w skali lokalnej, regionalnej a także ogólnokrajowej. Zdobycie przez absolwenta niezbędnych kompetencji do podjęcia działania w organach administracji podatkowej, skarbowej, Policji, CBA, Straży Ochrony Kolei, biznesie w prywatnym sektorze ochrony osób i mienia.
Kadra:
Posiadamy doświadczoną kadrę badawczo-naukową z ośrodków z Warszawy, Katowic, Krakowa, Olsztyna czy Częstochowy. W wielu wypadkach są to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym osiągniętym w pracy w strukturach Policji, Państwowej Straży Pożarnej. Straży Granicznej, Wojska Polskiego, organów skarbowych, instytucji z zakresu bezpieczeństwa UE.
Miejsce praktyk:
W instytucjach państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo, takich jak; Policja, Staż Miejska, Straż Graniczna, Służba Celna, jednostki wojskowe itp. Praktyki odbywają się także w jednostkach prywatnych i społecznych, jak: firmy ochraniarskie, Ochotnicza Straż Pożarna, agencje detektywistyczne.
Perspektywy zatrudnienia:
Po ukończeniu studiów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego I i II stopnia przed absolwentami otwierają się perspektywy zatrudnienia w działach administracji publicznej z zakresu zagrożenia kryzysowego i bezpieczeństwa, jednostkach samorządu terytorialnego, strukturach korporacyjnych biznesu, finansów, przedsiębiorstwach, w strukturach Policji, CBA, ABW, straży Granicznej, administracji skarbowej i celnej. Osoby które ukończyły studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwa wewnętrzne mogą starać się o przyjęcie do szkoły doktorskiej po uprzednim spełnieniu pozostałych wymagań danej szkoły doktorskiej.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top