Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Zgodnie z §11 Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, stan prawny na 15 kwietnia 2019 r. Status: obowiązujący od 1.10.2019:
1. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady wydziałów (§11 ust.1), których kompetencje określone są w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiednio w §16 i §24 Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
2. Organami jednoosobowymi Uczelni są: Rektor, Dyrektor Generalny i Dziekani Wydziałów, których kompetencje określone są w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiednio w §20, §22 i §27 Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (Dziekani Wydziałów).
3. Funkcję Głównego Księgowego pełni Kwestor.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top