Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

 
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w ramach podpisanych umów o wzajemnej współpracy prowadzi od 2000 r. współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi i samorządowymi z Włoch, Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy, Anglii, Irlandii, Węgier, Turcji i Estonii. Współpraca jest realizowana m.in. w ramach Europejskich Programów:
 • Sokrates/Erasmus,
 • Leonardo da Vinci,
 • Grundtwig 2,
 • Tempus IV,
 • działań bilateralnych.
Współdziałanie WSFiP i jej partnerów obejmuje m.in.:
 • wymianę pracowników naukowych (wykłady gościnne) i studentów w ramach umów bilateralnych oraz Wspólnotowych Programów Międzynarodowych finansowanych, np. Sokrates/Erasmus czy Leonardo da Vinci, Grundtvig, TempusIV,
 • staże studenckie w przedsiębiorstwach i urzędach,
 • kształcenie ustawiczne,
 • przedsięwzięcia naukowe i badawcze.
Ostatnio WSFiP weszła w partnerstwo z Ekonomicznym Uniwersytetem w Bratysławie w ramach programu TEMPUS mającym na celu harmonizację programów nauczania przedmiotów ekonomicznych. Poza programami wspólnotowymi UE Uczelnia podjęła współpracę również z:
 • Termopil State University of Economy (Ukraina),
 • Berdian institute of Enterprise (Ukraina),
 • Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule (Niemcy),
 • Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Niemcy),
 • Europäische Fachhochschule (EUFH) Rhein/Erft (Niemcy),
 • Slezska Univerzita v Karviné - OPF SU (Czechy),
 • Ekonomicka Univerzita v Bratislave (Czechy),
 • Wydzial Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja),
 • Uczelnia spełniła również w 2006 r. wymogi narzucone przez rząd Chin dotyczące warunków przyjęcia i kształcenia studentów chińskich,
 • The Open University, Walton Hall, Milton Keynes (Anglia).

I Studia zagraniczne i projekty studenckie w ramach Sokrates/Erasmus

Jednym z obszarów współpracy Uczelni jest uczestnictwo studentów w projektach międzynarodowych. W 2000 r Uczelnia uczestniczyła w projekcie z Universitat di Palermo, Centro Internazionale di Etnostoria (Italy) nt. kultury, tradycji i historii Polski i Włoch. Po uzyskaniu z Brukseli w 04.2003 r., z centrali Programu Socrates/Erasmus, legitymacji działania w postaci dokumentu Erasmus University Charter, rozpoczęto wymianę pracowników naukowych i studentów oraz dopasowywanie systemu kształcenia do standardów europejskich (poprzez wprowadzenie systemu punktów kredytowych ECTS). W chwili obecnej Uczelnia otrzymała nową poszerzoną kartę Erasmusa „Erasmus University Charter” na lata 2007-2013. W ślad za tym złożyła wniosek do Agencji Narodowej Programu Socrates o umożliwienie realizacji wymian studentów w nadchodzącym okresie 2008/2009.
Jednym z efektów zawartych przez Uczelnię międzynarodowych umów i porozumień jest dokonana wymiana kadry naukowej z:
 • Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Niemcy),
 • Darmstadt University of Applied Science (Niemcy),
 • Europäische Fachhochschule (EUFH) Rhein/Erft w Brühl (Niemcy).
Uczelnia sukcesywnie rozszerza ofertę studiów zagranicznych dla swoich studentów i w chwili obecnej na rok 2007/2008 realizuje współpracę z następującymi ośrodkami naukowymi:
 • Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel (Germany) D WOLFENB01,
 • Europäische Fachhochschule Brühl/Rheinland (Germany) D BRUHL01,
 • Mainori Kõrgkool (Estonia) EE TALLINN 15,
 • Institute of the technology Tralee (Ireland) IRLTRALEE01,
 • Maltepe University (Turkey) TR ISTANBU18,
 • Zsigmond Kiraly Foiskola (Hungarian) HU BUDAPES44,
 • Mainori Korgkool (Estonia) EE TALLINN15,
 • Universita Degli Studi'g. D'annunzio‟ – CHIETI (Italy) I CHIETI01.

II. Program Leonardo da Vinci

Od 2003 roku międzynarodowe staże studenckie realizowane są za pośrednictwem programu wspólnotowego Leonardo da Vinci. Dzięki wsparciu UE oraz umowach o współpracy z partnerskimi ośrodkami zagranicznymi możliwe było zrealizowanie tematów:
 • M02/61/k/B/496 Standard zarządzania finansowego w dużych firmach europejskich,
 • M05/173/k/B/212 Zarządzanie usługami publicznymi,
 • M05/188/k/B/221 Fundusze europejskie jako wsparcie rynku pracy – doświadczenie irlandzkie,
 • PL/06/A/Plb/174344 Zarządzanie finansowe w firmach europejskich (umowa w trakcie podpisywania),
 • PL/06/A/Plb/174385 Doświadczenie w wykorzystywaniu funduszy europejskich przez władze lokalne w Irlandii.
Wymiernym efektem realizacji postanowień programu Leonardo da Vinci są m.in.:
 • w roku 2006:
  • realizacja projektu pt. „Zarządzanie usługami komunalnymi” realizowanym w Wolfsburgu (Niemcy) w którym uczestniczyło 3 studentów,
  • realizacja projektu pt. „Fundusze europejskie jako wsparcie rynku pracy – doświadczenia irlandzkie” realizowanym w Dublinie (Irlandia) w którym uczestniczyło 3 studentów.
 • w roku 2005 – 1 student drugiego roku studiów odbył staż w Irlandii,
 • w roku 2003 – 3 studentki drugiego roku studiów dziennych odbyły 12 tygodniowy staż w mieście Wolfsburg: ratuszu, szkole Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule w Wolfsburgu oraz fabryce Volkswagena. Oprócz stażu studentki uczęszczały na zajęcia językowe sponsorowane przez władze Bildungszentrum Wolfsburger Volkshochschule).

III. Kształcenie ustawiczne w ramach Gruntdwig 2

Zgodnie z postanowieniami UE w zakresie kształcenia ustawicznego, Uczelnia realizuje od 2005 r. wielostronny projekt międzynarodowy o wartości 21500 Euro, kierowany przez Agencję Narodową programu Grundtwig 2. W projekcie uczestniczą uczelnie z:
 • Volkshochschule Ostkreis Hannover (Niemcy),
 • The Open University, Walton Hall, Milton Keynes (Anglia),
 • Bildungszentrum Wolfsburg GmbH (Niemcy),
 • Permanent Territorial Centre for Adult Education of Pontedera (Włochy),Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej (Polska).
Projekt zakłada rozwiązywanie zadań przy wykorzystaniu języka obcego jako narzędzia. W ramach projektu prowadzone są spotkania międzynarodowe (bezpośrednie w państwach uczestników projektu i za pośrednictwem wideokonferencji). W bieżącym roku kalendarzowym planowane jest zakończenie realizacji projektu.
Głównym rezultatem projektu jest stworzenie i udostępnienie zainteresowanym witryny internetowej projektu (www.literalia.eu) zawierającej przestrzeń do pracy na platformie Moodle dla organizatorów i opiekunów, przestrzeń dla uczestników projektu zawierającą m.in. artykuły, arkusze do pracy dla uczących się bądź dla pragnących podjąć naukę, fora dyskusyjne ułatwiające komunikację i wymianę doświadczeń pomiędzy, narzędzie do łączenia uczestników w pary oraz do organizowania, przygotowywania, zbierania i tłumaczenia arkuszy ćwiczeń, kalendarz imprez i wydarzeń, “chat room” do rozmów on-line. Kolejnym znacznym sukcesem projektu jest znaczna liczba kursów tandemowych w instytucjach partnerskich oraz liczba utworzonych tandemów.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top