Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

 

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE W WSFiP

Warunkiem ukończenia studiów w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jest opanowanie nowożytnego języka obcego na odpowiednim poziomie, według standardów określonych w dokumencie Rady Europy - Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.
Naukę języka obcego na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich rozpoczyna się na podbudowie wiedzy wyniesionej ze szkoły średniej, natomiast na studiach drugiego stopnia na podbudowie wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu studiów. Docelowe poziomy biegłości językowej, jakie osiągnąć muszą studenci po zakończeniu cyklu obowiązkowych lektoratów to:
 • B2 - w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia,
 • B2+ - w przypadku studentów studiów drugiego stopnia i studentów jednolitych studiów magisterskich.
Liczba obowiązkowych godzin zajęć w zakresie nauki języków obcych wynosi:
 • 240 godzin w przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (4 semestry),
 • 120 godzin w przypadku niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia (4 semestry),
 • 60 godzin w przypadku studiów drugiego stopnia (2 semestry),
 • 300 godzin w przypadku stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich (5 semestrów),
 • 150 godzin w przypadku niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich (5 semestrów).
Zaliczenie obowiązkowego cyklu lektoratu może nastąpić na podstawie:
 • egzaminu wewnętrznego, pisemnego i ustnego (po uzyskaniu przez studenta zaliczeń za kolejne semestry nauki),
 • egzaminu odpłatnego (Telc lub TOEIC) przeprowadzanego przez Centrum Egzaminacyjne WSFiP,
 • certyfikatu zewnętrznego na poziomie minimum B2 (lista certyfikatów zwalniających z egzaminu dostępna w SJO),
 • zaliczenia bez rygoru egzaminu na studiach drugiego stopnia.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top