Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

+ Administracja publiczna
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Marta Kijas
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik studiów:
mgr Jan Kowalczyk

Adresaci:

 • absolwenci wyższych uczelni (posiadających dyplom magistra lub licencjata),
 • przyszli i obecni pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji,
 • przyszli i obecni pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji.
Cel studiów:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • przygotowanie słuchaczy do wykorzystania posiadanej wiedzy do formułowania i rozwiazywania problemów z zakresu prawa administracyjnego,
 • przygotowanie słuchaczy do planowania i organizowania pracy zespołu lub organizacji realizujących takie zadnia
 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych, kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat istoty i funkcji administracji publicznej.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwent otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych. Studia skoncentrowane są na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju.
Wykaz przedmiotów:
  Prawo administracyjne część ogólna.
  Prawo administracyjne materialne.
  Ustrój administracji publicznej: administracja rządowa, samorządowa (oraz inne podmioty).
  Postępowanie administracyjne.
  Pomoc socjalna.
  Postępowanie egzekucyjne w administracji.
  Kontrola administracji publicznej.
  Prawo finansowe.
  Legislacja administracyjna.
  Odpowiedzialność prawna urzędników administracji publicznej.
  Rozwiązywanie sporów w administracji.
  Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym.
  Etyka urzędnicza, ograniczenia antykorupcyjne.
  Informatyzacja administracji.
  Administracyjne prawo osobowe.
  Dostęp i ochrona informacji (jawność działania administracji publicznej).
  Zamówienia publiczne.
  Finanse publiczne.
Odpłatność za studia:

 

1 500 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Marta Kijas
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • urzędnicy sądów powszechnych,
 • urzędnicy sądów administracyjnych,
 • urzędnicy prokuratury,
 • osoby, które chcą podjąć zatrudnienie w sądach powszechnych, sądach administracyjnych lub prokuraturze.
Cel studiów:

 • nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu prawa oraz postępowania cywilnego i karnego w zakresie niezbędnym dla urzędnika sądu lub prokuratury, egzekucji sądowej i administracyjnej, biurowości i warsztatu pracy urzędnika sądu lub prokuratury,
 • nabycie umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w sądzie lub prokuraturze, zgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi w konkursach na stanowiska urzędnicze. Wiedza oraz umiejętności pracowników sądów i prokuratur zostaną pogłębione i usystematyzowane, zarówno poprzez wykłady, jak i praktyczne warsztaty. Osoby zainteresowane awansem zawodowym zdobędą również wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania sekretariatem w sądzie i prokuraturze.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwent studiów będzie ponadto posiadał umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w sądzie lub prokuraturze, zgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi w konkursach na stanowiska urzędnicze. Wiedza oraz umiejętności pracowników sądów i prokuratur zostaną pogłębione i usystematyzowane, zarówno poprzez wykłady, jak i praktyczne warsztaty. Osoby zainteresowane awansem zawodowym zdobędą również wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania sekretariatem w sądzie i prokuraturze.
Wykaz przedmiotów:
  Ustrój organów ochrony prawnej
  Podstawy prawa cywilnego materialnego i procesowego
  Podstawy psychologii
  Pragmatyki służbowe
  Egzekucja należności Skarbu Państwa – wybrane zagadnienia
  Warsztaty z zakresu Egzekucji należności Skarbu Państwa
  Biurowość w sądzie powszechnym i prokuraturze
  Warsztaty z Biurowość w sądzie powszechnym i prokuraturze
  Zarządzanie sekretariatem w Sądzie i Prokuraturze
  Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
  Kryminalistyka
Odpłatność za studia:

 

1 750 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Analityk giełdowy, inwestor
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Marta Kijas
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • osoby pragnących zdobyć potrzebne umiejętności i wiedzę do podjęcia pracy, w charakterze analityka lub doradcy inwestycyjnego, a także do samodzielnego inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.
 • osoby pracujące jako doradcy finansowi: Open Finance, Expander,
 • osoby planujące podjąć pracę w charakterze analityka w działach analiz papierów wartościowych instytucji finansowych,
 • osoby chcące podjąć zatrudnienie, jako doradcy inwestycyjni,
 • osoby pragnące, jako specjaliści, samodzielnie inwestować na giełdzie papierów wartościowych,
 • specjaliści zajmujący się doradztwem finansowym oraz inwestycyjnym chcący rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu inwestycji w papiery wartościowe,
 • osoby zainteresowane rozwojem wiedzy i umiejętności z zakresu analizy rynku papierów wartościowych.
Cel studiów:

 • odniesienie umiejętności i wiedzy słuchaczy z zakresu analizy inwestycji w papiery wartościowe czyniąc ich specjalistami w danej dziedzinie, co pozwoli na:

  • podjęcie pracy w charakterze analityków rynku papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych,
  • samodzielne inwestowanie na zorganizowanym rynku papierów wartościowych,
  • wzrost atrakcyjności zawodowej i konkurencyjności słuchaczy na rynku pracy.

 • zwiększenie motywacji słuchaczy do kształcenia i doskonalenia zawodowego w obliczu stale zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i wymagań rynku pracy, zwiększenia motywacji do dalszej pracy, zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego. Ponadto zwiększenie świadomości w zakresie korzyści płynących z własnego dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Słuchacz w czasie studiów zapozna się i nabędzie umiejętności, kompetencje oraz wiedzę w zakresie:
 • teoretycznych podstaw funkcjonowania rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem giełd papierów wartościowych,
 • podstawowych aspektów prawnych związanych z obrotem papierami wartościowymi, z uwzględnieniem prawa krajowego i unijnego
 • reguł funkcjonowania giełdy papierów wartościowych, zasad składania zleceń i rozliczania transakcji poprzez Internet,
 • podstaw ekonomii i psychologii niezbędnych dla inwestora giełdowego,
 • analizy sprawozdań finansowych spółek giełdowych,
 • podstaw teoretycznych oraz umiejętności przeprowadzania analizy fundamentalnej,
 • wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel do przetwarzania danych ze sprawozdań finansowych w ramach analizy fundamentalnej oraz podejmowania decyzji inwestorskich.
Słuchacz w czasie studiów zapozna się i nabędzie umiejętności, kompetencje oraz wiedzę w zakresie:
 • teoretycznych podstaw funkcjonowania rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem giełd papierów wartościowych,
 • podstawowych aspektów prawnych związanych z obrotem papierami wartościowymi z uwzględnieniem prawa krajowego i unijnego,
 • reguł funkcjonowania giełdy papierów wartościowych, zasad składania zleceń i rozliczania transakcji poprzez Internet,
 • podstaw ekonomii i psychologii niezbędnych dla inwestora giełdowego,
 • analizy sprawozdań finansowych spółek giełdowych,
 • podstaw teoretycznych oraz umiejętności przeprowadzania analizy fundamentalnej,
 • wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel do przetwarzania danych ze sprawozdań finansowych w ramach analizy fundamentalnej oraz podejmowania decyzji inwestorskich,
 • teorii oraz praktycznych umiejętności przeprowadzania analizy technicznej,
 • obsługi specjalistycznego oprogramowania do podejmowanie decyzji inwestorskich w ramach analizy technicznej,
 • podstaw teoretycznych oraz umiejętności w zakresie analizy portfelowej,
 • wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel na potrzeby analizy portfelowej oraz podejmowania decyzji inwestorskich,
 • wyceny obligacji oraz zasad obrotu nimi na GPW,
 • teoretycznych i praktycznych reguł inwestowania w instrumenty pochodne – kontrakty futures, opcje,
 • podstaw finansów behawioralnych,
 • sprawnego podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach określonych strategii inwestycyjnych,
 • zdolności do twórczego, kreatywnego rozwiązywania trudnych problemów w ramach decyzji inwestycyjnych w papiery wartościowe.
Wykaz przedmiotów:
  Giełdy papierów wartościowych w systemie finansowym
  Charakterystyka funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  Podstawy prawne obrotu papierami wartościowymi
  Podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki finansowej
  Elementy ekonomii dla inwestorów giełdowych
  Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o spółkach giełdowych
  Analiza fundamentalna
  Analiza fundamentalna w praktyce
  Analiza techniczna
  Analiza techniczna w praktyce
  Analiza portfelowa
  Analiza portfelowa w praktyce
  Inwestycje w obligacje
  Podstawy zawierania transakcji na rynku kontraktów terminowych
  Podstawy zawierania transakcji na rynku opcji
  Elementy finansów behawioralnych
  Podstawy budowy strategii inwestycyjnej oraz systemu inwestycyjnego
Odpłatność za studia:

 

1 750 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Compliance w organizacji NOWOŚĆ!!
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Marta Kijas
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
26 marzec 2022

Adresaci:

 • osoby, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji (Compliance),
 • osoby, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii Compliance,
 • osoby, z działów prawnych, audytu, rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, są trenerami wewnętrznymi,
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych
 • członkowie organizacji zakładowych związków zawodowych
Cel studiów:

 • przygotowanie uczestników do nowego zawodu jakim jest Compliance Officer
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki Compliance, z różnych perspektyw przy wykorzystaniu praktycznych narzędzi
 • w trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, w różnych organizacjach zastosować odpowiednie instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu Compliance dopasowanego do różnego rodzaju przedsiębiorstw
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki Compliance,
 • słuchacz zapozna się z czynnikami ryzyka i zagrożenia oraz braku zgodności (Compliance risk)

Zajęcia prowadzą praktykujący wykładowcy WSFIP oraz zewnętrzni doświadczeni trenerzy/eksperci ACCOUNTING & lAW SP.ZOO i Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, posiadający odpowiednie certyfikaty oraz kwalifikacje


Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Wykaz przedmiotów:
  Podstawowe elementy określające funkcję Compliance
  Otoczenie prawne i regulacyjne organizacji
  Compliance w organizacji czyli: proces zarządzania ryzykiem braku zgodności. Zadania i odpowiedzialność Compliance Officera - wykłady i warsztaty
  Ochrona danych osobowych – aspekty praktyczne. Ochrona informacji, w tym m.in. tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica zawodowa, informacje niejawne, kontrolą systemów informacyjnych i ochroną danych osobowych
  Przestępczość w biznesie – rola Compliance w mitygowaniu ryzyka oraz wykrywaniu nadużyć : wykłady i warsztaty/Case
  Biznesowe fair play wobec klientów i konkurencji – rola Compliance.
  Proces i procedura reagowania przez Compliance na incydenty/ naruszenia/ nadużycia.
  Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako istotny element ograniczenia ryzyka
  Ład korporacyjny i rola Compliance w etyce biznesu
  Dodatkowe konsultacje – A&L Sp. Z.O.O. – prezentacja bezpiecznych – zapewniających poufność programów zgłaszania niezgodności w organizacji.
Odpłatność za studia:

 

1 750 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Egzekucja sądowa i administracyjna
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Marta Kijas
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • pracownicy administracyjnych sądów powszechnych,
 • pracownicy kancelarii komorniczych,
 • pracownicy kancelarii komorniczych,
 • pracownicy urzędów skarbowych,
 • pracownicy urzędów kontroli skarbowej,
 • pracownicy podmiotów realizujących funkcję wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (pracowników: działów finansowo - księgowych, działów prawnych oraz osób zajmujących się organizacją komórek windykacyjnych),
 • pracownicy podmiotów gospodarczych stosujących umowy factoringowe,
 • pracowników Poczty Polskiej zajmujących się windykacją należności z tytułu abonamentów RTV i innych.
Cel studiów:

 • pracowników Poczty Polskiej zajmujacych sie windykacja naleznosci z tytulu abonamentów RTV i innych,
 • pracowników Poczty Polskiej zajmujacych sie windykacja naleznosci z tytulu abonamentów RTV i innych.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwent studiów nabędzie wiedzę w zakresie różnych dziedzin prawa niezbędną do prowadzenia postępowania egzekucyjnego jak i również pogłębi wiedzę w zakresie posługiwania się normami etycznymi i standardami wykonywania zawodu. Po ukończeniu studiów absolwent podniesie swoje umiejętności w posługiwaniu się przepisami prawa, prowadzenia postępowania egzekucyjnego, sporządzania pism procesowych oraz będzie posiadał umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów występujących w postępowaniu egzekucyjnym.
Wykaz przedmiotów:
  Prawo administracyjne materialne - wybrane zagadnienia
  Postępowanie administracyjne/podatkowe i sądowo- administracyjne
  Warsztaty z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego/podatkowego
  Elementy prawa cywilnego
  Postępowanie cywilne
  Elementy prawa handlowego
  Elementy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  Weryfikacja kontrahentów biznesowych
  Prawo karne i karne skarbowe wybrane zagadnienia
  Prawo finansowe i finansów publicznych wybrane zagadnienia
  Podstawy prawa Unii Europejskiej
  Etyka i psychologia oraz komunikacja z dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym wybrane zagadnienia
  Postępowanie zabezpieczające
  Egzekucja sądowa
  Warsztaty z egzekucji sądowej
  Biurowość i operacje finansowe komorników
  Postępowanie egzekucyjne w administracji
  Warsztaty z egzekucji administracyjnej
Odpłatność za studia:

 

1 500 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Gospodarka nieruchomościami w zakresie wyceny nieruchomości
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Marta Kijas
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresaci:

 • posiadających wyższe wykształcenie, które chciałby nabyć uprawienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości,
 • dla osób, które chciałby nabyć uprawienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, w szczególności pracowników spółdzielni mieszkaniowych i administracji, pracowników banków, doradców inwestycyjnych, przedsiębiorców, firm zarządzających nieruchomościami oraz innych osób uczestniczących w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
 • dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.
Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego na drodze do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego.
Program studiów wyczerpuje minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, przewidziane na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.), ogłoszone w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny (Dz. U. z 2014 r., poz. 826).
Cel studiów:

przygotowanie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, a także specjalisty w zakresie: doradztwa na rynkach nieruchomości, oceny efektywności inwestowania w nieruchomości, określania skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyceny przedsiębiorstw, określania wartości bankowo- hipotecznej oraz innych aktywności związanych z szeroko pojętym gospodarowaniem nieruchomościami.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 286 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Studia przygotowują do odbycia praktyki zawodowej i egzaminu na "rzeczoznawcę majątkowego" oraz do wykonywania zawodu "pośrednika w obrocie nieruchomości" lub "zarządcy nieruchomości" po odbyciu praktyki i przejściu z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego. Program studiów obejmuje zagadnienia prawne w gospodarce nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, marketing w nieruchomościach, gospodarkę finansową i rachunkowość, dokumentację i nadzór budowlany, eksploatację zasobów mieszkaniowych, podstawy kosztorysowania inwestycji w nieruchomości. Studia przeznaczone są między innymi dla deweloperów, architektów, inżynierów budowlanych, agentów ubezpieczeniowych, doradców inwestycyjnych, urzędników państwowych i samorządowych, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości.
Wykaz przedmiotów:
Podstawy wiedzy z zakresu prawa:
  Część ogólna prawa cywilnego
  Podstawy prawa rzeczowego
  Podstawy prawa zobowiązań
  Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
  Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  Źródła informacji o nieruchomościach
  Gospodarka przestrzenna
  Gospodarka nieruchomościami
  Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  Gospodarka rolna, leśna i wodna
  Ochrona danych osobowych
  Zamówienia publiczne
Podstawy wiedzy ekonomicznej:
  Podstawy ekonomii
  Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  Elementy finansów i bankowości
  Podstawy matematyki finansowej
  Podstawy statystyki i ekonometrii
  Elementy rachunkowości
Podstawy wiedzy technicznej:
  Podstawy budownictwa
  Przegląd technologii w budownictwie
  Proces inwestycyjny w budownictwie
  Eksploatacja nieruchomości
  Podstawy kosztorysowania
Rzeczoznawstwo majątkowe:
  Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
  Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
  Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
  Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
  Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
  Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
  Wycena nieruchomości zurbanizowanych
  Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
  Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
  Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
  Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
  Wycena masowa
  Dokumentacja procesu wyceny
  Doradztwo na rynku nieruchomości
  Seminarium dyplomowe
Odpłatność za studia:

 

2 000 zł/semestr
 • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
 • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
 • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
 • I rata do 15 listopada
 • II rata do 15 stycznia
 • III rata do 15 marca
 • IV rata do 15 maja
 • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Zapisz się!
+ Grafologia - Kryminalistyczne badanie dokumentów NOWOŚĆ!!
Mobilność:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

Kontakt:

 +48 33 829 72 42
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator studiów:
mgr Marta Kijas
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opis kierunku:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym ( na poziomie licencjatu lub magisterium). Zainteresowanych tematyką kryminalistyczną, zwłaszcza Grafologią rozumianą jako poznanie osobowości poprzez analizę realizacji graficznych oraz kryminalistycznym badaniem dokumentów publicznych oraz prywatnych, wraz z badaniem dokumentów za pomocą technik specjalnych, pracą biegłego z tego zakresu.

Adresaci:

 • absolwenci wyższych uczelni (posiadających dyplom magistra lub licencjata),
 • osoby zainteresowane tematyka kryminalistyczną, zwłaszcza Grafologią
 • dla aplikantów asesorów sądowych, osób pracujących w innych zawodach prawniczych
 • pracowników resortu MSWiA
 • funkcjonariuszy celnych, skarbowych zajmujących się dokumentami
 • osoby pragnące w przyszłości pełnić funkcję biegłego sądowego z zakresu „ekspertyzy dokumentów”
 • Cel studiów:
  • przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznej wiedzy z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów
  • Grafologia rozumiana jako poznanie osobowości poprzez analizę realizacji graficznych
  • badanie dokumentów publicznych, prywatnych oraz badanie tekstów pod kątem językowym, jakościowym i pochodzeniowym
  • słuchacze zaznajomią się z problematyką RODO uzyskując osobny certyfikat szkolenia inspektora RODO
  • poszerzenie dotychczasowej wiedzy prawniczej z zakresu specjalistycznej metodyki badawczej w kryminalistyce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z badaniem i oceną dokumentów, tekstów typowych i nietypowych, wydruków komputerowych itp.
  • badaniem i oceną dokumentów, tekstów typowych i nietypowych, wydruków komputerowych, itp.
  Sposób prowadzenia zajęć opiera się na metodach aktywizacyjnych ze szczególnym naciskiem na zajęcia praktyczne. Zajęcia z badań kryminalistycznych uzupełnione są zagadnieniami z podstaw prawnych dot. biegłych i ekspertów sądowych , przepisów celnych oraz fotografii wykorzystywanej w kryminalistyce.
  Czas trwania studiów i organizacja zajęć:
  Studia podyplomowe rozpoczną się w październiku/marcu i trwają dwa semestry. Zajęcia będą odbywały się soboty i niedziele co 2 tygodnie. Część w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej – czyli stacjonarnie (np. ćwiczenia), na terenie Uczelni.
  Kadra:
  To osoby z wieloletnim doświadczeniem prokuratorskim, sędziowskim, adwokackim, techniki kryminalistycznej, psychologii oraz czynni biegli sądowi.
  Wykaz przedmiotów:
  Między innymi:
    Podstawy Neuropsychologii
    Badanie grafomaży
    Pojecie dokumentu rodzaje dokumentów
    Przepisy prawa
    Badanie tekstu jednolitego
    Zabezpieczenie ,Konserwacja i Archiwizacja dokumentów jako dowodów rzeczowych
    Odcisk palca jako swoisty rodzaj podpisów
    Badanie dokumentu spalonego
  Po ukończeniu studiów podyplomowych:
  Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowisku: eksperta w zakresie przeprowadzenia i nadzorowania badań dokumentów, papierów wartościowych, różnego rodzaju tekstów, itp. W laboratoriach kryminalistycznych, placówkach śledczych lub też prowadząc indywidualną działalność. Mogą także ubiegać się pracę w charakterze biegłego sądowego w zakresie oceny i analizy ww. dokumentów jako dowodów śledczych.
  Odpłatność za studia:

   

  1 700 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!
  + Handel międzynarodowy i cło NOWOŚĆ!!

  Ambasadorem kierunku jest międzynarodowa frma 3CARGO

  Mobilność:

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

  Kontakt:

   +48 33 829 72 42
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koordynator studiów:
  mgr Marta Kijas
   mkijas@wsfip.edu.pl

  Adresaci:

  Adresatami studiów są osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w przedsiębiorstwach obsługujących międzynarodową wymianę towarową, agencjach celnych lub w jednostkach administracji publicznej związanych z obrotem towarowym z zagranicą, jak również wszystkie osoby zainteresowane nabyciem wiedzy z zakresu obsługi celnej podmiotów oraz nadzoru międzynarodowego obrotu towarowego.

  Cel studiów:

  Celem studiów jest nabycie niezbędnych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, pozwalających na prowadzenie efektywnej działalności w sferze handlu międzynarodowego w zakresie obsługi celnej podmiotów.

   

   

  Opis studiów:
  Studia przygotowują słuchacza do wykonywania zawodów związanych z odprawami celnymi towarów, ze szczególnym naciskiem na zawód agenta celnego, który jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który importuje lub eksportuje towary. Absolwent kierunku jest wyposażony w wiedzę oraz kompetencje pozwalające mu na dokonywanie odpraw celnych, zgłoszeń celnych, uiszczanie opłat celnych, obsługę dokumentacji niezbędnej w czynnościach celnych, prowadzenie magazynu celnego.
  Ambasadorem kierunku jest Pani Beata Krawczyk – Jastrzębska – CEO 3CARGO Sp.z o.o., Vice Prezes Czechowickiej Delegatury RIG w Katowicach
  czas trwania studiów: studia dwusemestralne
  forma zajęć: zajęcia on-line
  Absolwent może ubiegać się o wpis na listę agentów celnych, prowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie (Prawo celne; Dz. U. 2020 poz. 1382).
  Wykaz przedmiotów:
    Unijne prawo celne obrotu towarowego z zagranicą
    Handel zagraniczny - wybrane zagadnienia
    Obsługa celna międzynarodowego łańcucha dostaw
    Uwarunkowania współczesnego transportu międzynarodowego
    Spedycja - regulacje i dokumenty
    Transport - wybrane technologie
    Wspólnotowa Taryfa Celna
    Zgłoszenia celne
    Uproszczenia celne w handlu zagranicznym
    Podatek akcyzowy
    Statystyka obrotu towarowego w Unii – INTRASTAT
    Podstawy specjalistycznego języka angielskiego
  Odpłatność za studia:

   

  2 100 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!
  + Kadry i Płace
  Mobilność:

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

  Kontakt:

   +48 33 829 72 42
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koordynator studiów:
  mgr Marta Kijas
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Kierownik studiów:
  Dr Władysław Świątek

  Adresaci:

  • osoby mające zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych,
  • pracownicy działów HR, zarządzania personelem lub też kadr, którzy chcieliby rozszerzyć i zaktualizować swoje umiejętności oraz wiedzę z dziedziny kadrowo-płacowej.
  Cel studiów:

  • przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr,
  • uzyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS.
  Czas trwania studiów:
  Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego o każdym semestrze studiów. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwenci studiów podyplomowych będą dysponować wiedzą teoretyczną i praktyczną w obszarze rozliczeń z pracownikami, prawa podatkowego oraz relacji z instytucjami publicznymi w zakresie rozliczeń zobowiązań publicznych z tytułu zatrudnienia. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.
  Wykaz przedmiotów:
    Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę, umów cywilno-prawnych
    Ochrona stosunku pracy oraz obowiązki pracownika i pracodawcy
    Bezpieczeństwo i higiena pracy
    Czas pracy i urlopy pracownicze
    Szkolenia i doskonalenie pracowników
    Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
    Wynagradzanie i motywowanie płacowe i pozapłacowe (w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
    Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń
    Zasady rozliczania umów cywilno-prawnych
    Obowiązki zakładu pracy wobec ZUS, PFRON, GUS (omówienie dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej w zakresie ubezpieczeń społecznych)
    Sporządzanie listy płac ( warsztaty praktyczne w tym zasady naliczania, opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne)
    Program Płatnik – warsztaty w tym zasady sporządzania i korygowania dokumentów
    Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze
    Akta osobowe i dokumentacja pracownicza w przedsiębiorstwie (w tym e-akta)
    Podatek dochodowy od osób fizycznych
    Postępowanie egzekucyjne, administracyjne i sądowe w zakresie potrąceń z wynagrodzeń oraz należności publiczno-prawnych
    Sporządzanie dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę
    Świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia społecznego (w tym zasiłek chorobowy, macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie, opiekuńcze)
    Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
    Program Symfonia
  Odpłatność za studia:

   

  1 500 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!
  + Komunikacja menedżerska
  Mobilność:

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

  Kontakt:

   +48 33 829 72 42
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koordynator studiów:
  mgr Marta Kijas
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adresaci:

  • kadra menedżerskiej firm i instytucji,
  • pracownicy działów marketingu,
  • pracownicy działów HR,
  • pracownicy działów Public Relations,
  • pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów,
  • pracownicy banków,
  • pracownicy agencji reklamowych, marketingowych,
  • osoby, które pragną rozszerzyć swoje kompetencje w zakresie komunikacji w biznesie oraz technik public relations,
  Cel studiów:

  • dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu Pracownika działu HR, marketingu, działu promocji,
  • podniesienie kompetencji niezbędnych w skutecznym zarządzaniu w  biznesie w nieustannie zmieniającym się, silnie konkurencyjnym środowisku gospodarczym. Program studiów koncentruje się na praktycznych aspektach roli menedżera jako kreatora biznesu na skalę swojego zespołu, branży, jednostki organizacyjnej.  Studia mają również na celu dostarczenie pakietu narzędzi do zarządzania potencjałem swoich pracowników, do motywowania i angażowania ludzi.   Słuchacze poznają zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagadnienia związane z decyzjami menedżerskimi, strategią działania firmy w warunkach konkurencji, kierowaniem ludźmi i kulturą organizacyjną. Metodyka zawiera również gry symulacyjne, indywidualne ćwiczenia, warsztaty z negocjacji, komunikacji oraz studia indywidualnych przypadków.
  Czas trwania studiów:
  Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Ukończenie Studiów Podyplomowych Komunikacja menedżerska przyczyni się do nabycia wiedzy specjalistycznej bądź jej pogłębienia przez słuchaczy, a przez to również do lepszego wykonywania obowiązków służbowych.
  Wykaz przedmiotów:
  BLOK I Podstawy ekonomii
    Finanse publiczne i system bankowy
    Analiza rynku
    Analiza ekonomiczno-finansowa
    Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
    Finanse przedsiębiorstw
    Zarządzanie kadrami
  BLOK II Komunikacja międzyludzka
    Porozumiewanie się w bliskich kontaktach międzyludzkich- ujęcie teoretyczne
    Psychologia w komunikacji społecznej
    Efektywna komunikacja pisemna
    Negocjacje w biznesie
    Trening komunikacji interpersonalnej
    Asertywność w kontaktach [relacjach] zawodowych
  BLOK III Public Relations – najnowsze trendy
  Prawno-etyczne aspekty działań PR
    Modele public relations
    PR w Internecie
    Strategie budowania relacji z prasą
    PR w organizacji
    Marketing i reklama – najnowsze ujęcia
  BLOK IV Rozwój osobisty
    Coaching i mentoring
    Nowoczesne metody uczenia się z elementami Action Learning
    Warsztat umiejętności dobrego menedżera i PRowca:
  • praca nad głosem,
  • retoryka,
  • sztuka wystąpień publicznych (zajęcia z kamerą),
  • sposoby radzenia sobie ze stresem,
  • zarządzanie czasem,
  • savoir vivre w biznesie,
    Kreatywny biznes – techniki myślenia twórczego.
  Odpłatność za studia:

   

  1 500 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!
  + Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
  Mobilność:

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

  Kontakt:

   +48 33 829 72 42
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koordynator studiów:
  mgr Marta Kijas
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adresaci:

  • absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom magistra lub licencjata) głównie kierunków: bezpieczeństwa wewnętrznego, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, psychologii, socjologii, politologii),
  • osoby zainteresowane pracą w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości,
  • sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, aplikanci zawodów prawniczych,
  • kuratorzy sądowi,
  • osoby zatrudnione w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne oraz ochrony osób i mienia,
  • osoby zainteresowane pracą w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości.
  Cel studiów:

  • prawidłowa ocena ryzyko popełnienia przestępstwa,
  • poznanie sposobów eliminowania zjawisk mogących prowadzić do rozwoju przestępczości,
  • poznanie sposobów eliminowania zjawisk mogących prowadzić do rozwoju przestępczości,
  • poznanie prawidłowych technik ujawnienia i zabezpieczania śladów z miejsca przestępstwa,
  • umiejętność prawidłowego wykorzystania zebranych w sprawie dowodów,
  • umiejętność oceny prawidłowości zabezpieczenia śladów i dowodów na miejscu przestępstwa.
  Czas trwania studiów:
  Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
  Wykaz przedmiotów:
    Podstawy kryminalistyki (taktyka, strategia kryminalistyczna, ślad kryminalny)
    Ekspertyza kryminalistyczna
    Zasady procesu karnego
    Psychologia zeznań i wyjaśnień (przesłuchanie świadka, podejrzanego)
    Psychologia sądowa - teoria i praktyka (profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw)
    Sądowo-lekarskie oględziny ciała i zwłok
    Identyfikacja osób (daktyloskopia, cheiloskopia, otoskopia, odontoskopia, gantiskopia, biologia kryminalistyczna, genetyka, osmologia, poligraficzna- wariograficzna, antropologia).
    Identyfikacja rzeczy (broni, fizyko-chemiczna, mechanoskopijna, informatyczna, mikrośladów, dokumentów). Kompleksowe badanie dowodów rzeczowych.
    Kompleksowe badanie dowodów rzeczowych.
    Oględziny miejsca zdarzenia.
    Technika i taktyka oględzin miejsca zdarzenia; Praktyczne aspekty pracy technika kryminalistyki
    Oględziny osoby.
    Oględziny rzeczy.
    Przeszukanie, zatrzymanie rzeczy.
    Ślady kryminalistyczne w cyberprzestrzeni
    Kryminalistyczny ślad językowy.
    Dokumentacja czynności kryminalistycznych
    Zdarzenia z użyciem broni (warsztaty na strzelnicy)
  Odpłatność za studia:

   

  1 500 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!
  + Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
  Mobilność:

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

  Kontakt:

   +48 33 829 72 42
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koordynator studiów:
  mgr Marta Kijas
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adresaci:

  • Absolwenci wyższych uczelni posiadających dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub inny równorzędny uznany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora, Inspektora Danych Osobowych, osoby pełniące funkcję Compliance Officer , pracodawcy i inne podmioty zatrudniające, pracownicy zatrudnieni w komórkach odpowiedzialnych za sprawy personalne, osoby odpowiedzialne za audyt danych osobowych,  wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w jednostce oraz inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi w celu podniesienia kwalifikacji
  Cel studiów:

  Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji. Zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie problematyki funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych. Przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony danych osobowych.

  Czas trwania studiów:
  Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego.
  Wykaz przedmiotów:
    Wprowadzenie do ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
    Europejskie, krajowe i międzynarodowe podstawy prawne ochrony danych osobowych
    Zasady przetwarzania danych osobowych i rejestr czynności przetwarzania.
    Rola i zadnia Administratora danych osobowych, Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    Przepisy RODO w aspekcie transferu danych do państw trzecich
    Prawne i praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych
    Ochrona informacji niejawnych
    Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
    Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27002:2017
    Zarządzanie organizacją ochrony informacji niejawnych
    Działalność służb specjalnych państw obcych – zagrożenie danych osobowych i informacji niejawnych
    Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
    Przestępstwa przeciwko informacji
  Odpłatność za studia:

   

  1 400 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!
  + Prawo i procedury administracyjne
  Mobilność:

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

  Kontakt:

   +48 33 829 72 42
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koordynator studiów:
  mgr Marta Kijas
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adresaci:

  • osoby posiadające dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich,
  • osoby I i II stopnia dowolnego kierunku,
  • pracownicy administracji publicznej różnego szczebla,
  • pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej,
  • kierownictwo jednostek organizacyjnych gmin, powiatów, województw.
  Cel studiów:

  • pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej,
  • studia mają na celu nabycie, uzupełnienie bądź usystematyzowanie wiedzy z zakresu administracji oraz ogólnej wiedzy prawniczej niezbędnej do wykonywania obowiązków pracowniczych,
  • po ukończeniu studiów absolwent podniesie swoje umiejętności w posługiwaniu się przepisami prawa, sporządzania pism oraz będzie posiadał umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów występujących w postępowaniu egzekucyjnym,
  • w zakresie kompetencji społecznych efektem ukończenia studiów będzie umiejętność prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.
  Czas trwania studiów:
  Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Ukończenie studiów pomoże w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji. Absolwent studiów nabędzie wiedzę w zakresie różnych dziedzin prawa niezbędną do prowadzenia działań administracyjnych jak i również pogłębi wiedzę w zakresie posługiwania się normami etycznymi i standardami wykonywania zawodu.
  Wykaz przedmiotów:
    Wstęp do prawoznawstwa
    Prawo administracyjne
    Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym
    Postępowanie egzekucyjne w administracji
    Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
    Wybrane zagadnienia prawa karnego
    Finanse publiczne
    Prawo służby publicznej
    Metodyka zachowań w administracji
    Komunikacja i negocjacje w administracji
    Nauka administracji
    Instytucje i prawo Unii Europejskiej
    Procedury pozyskiwania funduszy unijnych
  Odpłatność za studia:

   

  1 750 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!
  + Prawo i zarządzanie w ochronie zdrowia
  Mobilność:

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

  Kontakt:

   +48 33 829 72 42
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koordynator studiów:
  mgr Marta Kijas
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adresaci:

  • dyrektorzy, kierownicy lub ordynatorzy jednostek organizacyjnych służby zdrowia,
  • pracownicy wydziału zdrowia,
  • kadra menedżerska publicznych i niepublicznych jednostek opieki zdrowotnej,
  • osoby zatrudnione w instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi,
  • instytucjach regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony zdrowia, przedstawicielom firm farmaceutycznych, szczególnie polecane są lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, przedstawicielom firm farmaceutycznych,
  • pracownicy organów administracji rządowej,
  • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
  • pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych,
  • osoby chcące zdobyć kompetencje w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia,
  • osoby zainteresowane przedmiotową tematyką, którzy ukończyli studia wyższe.
  Cel studiów:

  • dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności,
  Czas trwania studiów:
  Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. W programie studiów przewidziane są przedmioty jak w szczególności: prawo pacjenta, prawo medyczne, odpowiedzialność zawodowa a kodeks etyki lekarskiej, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością usług leczniczych, komercjalizacja szpitali, administracyjnoprawna regulacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej.
  W trakcie nauki słuchacze mogą nabyć wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, zarządzania finansami, wdrażania jakości i zarządzania personelem, jak również nabyć umiejętności analizowania potrzeb rynku, prowadzenia negocjacji i zawierania kontraktów. Osoby prowadzące zajęcia na studiach podyplomowych charakteryzują się zarówno dużą wiedzą jak i doświadczeniem zawodowym w zakresie realizowanego materiału. Obok osób z uznanym dorobkiem naukowym, zajęcia prowadzą również praktycy zajmujący się na co dzień wyżej opisanymi zagadnieniami.
  Wykaz przedmiotów:
    Administracyjnoprawna regulacja ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej
    Finansowanie ochrony zdrowia. Rynek usług medycznych. Ubezpieczenia zdrowotne
    Podstawy teorii organizacji i zarządzania
    Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą – aspekty prawne i ekonomiczne
    Zarządzanie personelem
    Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
    Zarządzanie finansami podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pozyskiwanie funduszy europejskich
    Zarządzanie majątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą (np. efektywność wykorzystywania urządzeń medycznych, logistyka, transport wewnątrzzakładowy)
    Komercjalizacja szpitali
    Zarządzanie jakością usług leczniczych
    Prawo zamówień publicznych
    Prawo pracy
    Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
    Prawa pacjenta
    Prawne regulacje zawodów medycznych (tajemnica zawodowa, ochrona danych, pacjenci z zaburzeniami psychicznymi)
    Prawo karne
    Prawo cywilne
    Prawo spółek
    Gospodarka lekami i apteki szpitalne, wymogi sanitarne
    Prawo medyczne (wykonywanie zawodu przyznanie, odbieranie, uzyskanie)
    Odpowiedzialność zawodowa a kodeks etyki lekarskiej.
    Outsourcing usług medycznych.
    Błąd medyczny a niepowodzenie medyczne
    Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce
    Dokumentacja medyczna i jej znaczenie kliniczne
    Kontraktowanie z NFZ
    Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe
    Badania naukowe i eksperymenty biomedyczne – aspekty etyczne
  Odpłatność za studia:

   

  1 550 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!
  + Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  Mobilność:

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

  Kontakt:

   +48 33 829 72 42
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koordynator studiów:
  mgr Marta Kijas
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adresaci:

  • osoby chcące zdobyć kompetencje w obszarze obsługi kadrowo-płacowej w przedsiębiorstwie,
  • pracownicy działów kadr, księgowości, osób zarządzających zasobami pracy, pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy,
  • pracownicy sektora prywatnego oraz publicznych służb zatrudnienia, zajmujący się w praktyce prawem pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • osoby pragnące wzbogacić oraz uaktualnić swoją dotychczasową wiedzę,
  • prawnicy zajmujący się doradztwem w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi oraz wynagrodzeń.
  Cel studiów:

  • przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa pracy, obowiązkami pracodawców i pracowników, zasadami naliczania wynagrodzeń, zasadami naliczania świadczeń na rzecz pracowników, sporządzania dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ubezpieczeniowej,
  • przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu specjalisty menedżera odpowiedzialnego za: obsługę procesów kadrowo-płacowych, pogłębianie i aktualizację wiedzy w wyżej wymienionym zakresie przez osoby stosujące prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.
  Czas trwania studiów:
  Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Osoby prowadzące zajęcia na studiach podyplomowych posiadają zarówno dużą wiedzę jak i doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prowadzonych zająęć. Obok osób z uznanym dorobkiem naukowym, zajęcia prowadzą również praktycy zajmujący się na co dzień wyżej opisanymi zagadnieniami. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi oraz wynagrodzeń.
  Wykaz przedmiotów:
    Źródła i zasady prawa pracy polskiego i europejskiego
    Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
    Podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
    Czas pracy
    Urlopy pracownicze
    Ochrona pracy kobiet, osób młodocianych i osób niepełnosprawnych
    Wynagrodzenia za pracę z elementami księgowości zarobkowej
    Umowy cywilnoprawne
    Państwowa Inspekcja Pracy – organ nadzoru i kontroli nad warunkami pracy
    Aspekty prawne rekrutacji pracowników
    Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
    System ubezpieczeń społecznych w Polsce
    Obowiązek zgłaszania i wyrejestrowywania płatnika składek i ubezpieczonych w ZUS
    Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnemu w tym zbiegi tytułów ubezpieczeń
    Zasady naliczania i rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych
    Zasady wypełniania i korygowania dokumentacji ubezpieczeniowej: zgłoszeniowej i rozliczeniowej
    Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych
    Świadczenia długoterminowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa
    Wypadki w pracy i choroby zawodowe
    Związki zawodowe i Rady Pracownicze
  Odpłatność za studia:

   

  1 700 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!
  + Prawo w obrocie gospodarczym
  Mobilność:

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

  Kontakt:

   +48 33 829 72 42
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koordynator studiów:
  mgr Marta Kijas
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adresaci:

  • osoby działające w szeroko rozumianej sferze obrotu gospodarczego,
  • przedstawiciele kadry zarządzającej,
  • członkowie rad nadzorczych,
  • przedsiębiorcy,
  • pracownicy podmiotów gospodarczych,
  • pracownicy instytucji zajmujących się sprawami gospodarczymi, kontraktowymi, nadzorczymi, organizacyjnymi, finansowymi podmiotów publicznych jak i prywatnych.
  Cel studiów:

  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób funkcjonujących w szeroko postrzeganej sferze obrotu gospodarczego. Program studiów zapewnia wszechstronne doskonalenie i kształcenie o charakterze praktyczno-teoretycznym w dziedzinach prawa handlowego i gospodarczego.
  Czas trwania studiów:
  Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Program studiów zapewnia wszechstronne doskonalenie i kształcenie o charakterze praktyczno-teoretycznym w dziedzinach prawa handlowego i gospodarczego.
  Absolwent podniesie swoje kwalifikacje i umiejętności w posługiwaniu się przepisami prawa gospodarczego i handlowego w sferze obrotu gospodarczego. Nabędzie także umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów w omawianej dziedzinie.
  Wykaz przedmiotów:
    Prawo spółek
    Prawo upadłościowe i naprawcze
    Prawo własności intelektualnej
    Umowy w stosunkach gospodarczych
    Zamówienia publiczne
    Wybrane elementy prawa gospodarczego publicznego
    Dochodzenie roszczeń w stosunkach gospodarczych
    Elementy rachunkowości finansowej
    Wybrane zagadnienia prawa podatkowego
    Zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowej w podmiotach gospodarczych
    Stosunki zatrudnienia w podmiotach gospodarczych
    Prawo papierów wartościowych
    Rynek papierów wartościowych jako forma pozyskiwania środków finansowych
  Odpłatność za studia:

   

  1 800 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!
  + Rachunkowość i podatki
  Mobilność:

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

  Kontakt:

   +48 33 829 72 42
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koordynator studiów:
  mgr Marta Kijas
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adresaci:

  • pracownicy działów księgowości,
  • pracownicy działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji,
  • pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej,
  • pracownicy urzędów skarbowych,
  • pracowników urzędów kontroli skarbowej,
  • osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych i biur doradztwa podatkowego,
  • osoby chcące poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.
  Cel studiów:

  • dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • nabycie, uzupełnienie bądź usystematyzowanie wiedzy z zakresu rachunkowości, rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, prawnych regulacji księgowych i systemu podatkowego oraz wykorzystanie jej w praktyce,
  • posiadanie i wykorzystanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, a także rozliczeń podatkowych i polityki podatkowej,
  • nabycie umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych i podatkowych, a także dokonywania analizy podatkowej.
  Czas trwania studiów:
  Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Absolwent studiów nabędzie wiedzę w zakresie różnych dziedzin prawa, rachunkowości, systemu zobowiązań podatkowych oraz zarzadzania finansami niezbędną do podjęcia pracy w działach księgowo-rachunkowych.
  Wykaz przedmiotów:
    Ordynacja podatkowa
    Prawo cywilne
    Prawo pracy, prawo upadłościowe
    Prawo celne
    Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej
    Kodeks karny skarbowy
    Podatek dochodowy od osób fizycznych
    Podatek dochodowy od osób prawnych
    Podatek od towarów, usług i akcyzy
    Zasady prowadzenia ewidencji i ksiąg dla celów podatkowych
    Podatki majątkowe
    Podatki lokalne
    Kodeks spółek handlowych
    Papiery wartościowe
    Kontrola podatkowa i skarbowa
    Podstawy rachunkowości
    Rachunkowość finansowa
    Rachunkowość zarządcza
    Sprawozdawczość finansowa
    Analiza finansowa
    Informatyka w rachunkowości
  Odpłatność za studia:

   

  1 500 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!
  + Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  Mobilność:

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

  Kontakt:

   +48 33 829 72 42
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koordynator studiów:
  mgr Marta Kijas
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adresaci:

  • osoby chcące zdobyć niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu związanego z pracą w służbie BHP na stanowisku starszego inspektora BHP,
  • właściciele i zarządzający firmami, którzy z mocy prawa odpowiadają za bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • osoby chcą nabyć przygotowanie dydaktyczne uprawniające do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Cel studiów:

  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, szczególnie w zakresie,
  • analizy i oceny zagrożeń czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi występującymi w środowisku pracy, oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami oraz wdrażania działań korekcyjnych kontrolujących poziom ryzyka,
  • bieżącego monitorowania stanu BHP oraz przestrzegania zasad i przepisów,
  • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
  • eliminacji i/lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia,
  • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych,
  • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propagowania wiedzy o BHP.
  Cele szczegółowe zapewniające osiągnięcie celu głównego to:

  • wyposażenie absolwentów w podstawową wiedzę dotyczącą ustaw, przepisów oraz norm krajowych i unijnych z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ich interpretowania oraz stosowania w praktyce,
  • zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem znormalizowanego systemu zarządzania BHP, zgodnie z normami serii PN-N 18000 oraz przedsięwzięciami związanymi z analizą i oceną ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami środowiska pracy oraz wskazanie na potrzebę doskonalenia jakości systemowego zarządzania BHP,
  • rozwijanie i upraktycznienie wiedzy z zakresu ergonomii fizjologii pracy w aspekcie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • rozwijanie i upraktycznienie wiedzy z zakresu ergonomii fizjologii pracy w aspekcie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • przekazanie interdyscyplinarnego zasobu wiedzy o czynnikach zagrażających, szkodliwych i uciążliwych oddziałujących w środowisku pracy oraz o zasadach ich prewencji i profilaktyki,
  • rozwinięcie i ugruntowanie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu służby bhp w zakładzie pracy,
  • zapoznanie z zasadami monitorowania stanu BHP oraz organizowania i przeprowadzenia wewnętrznego audytu BHP związanego z wykonywaniem zadań zawodowych,
  • usprawnienie umiejętności opracowania procedur postępowania na wypadek szczególnego zagrożenia i awarii, w tym przyswojenie procedur udzielania pomocy przedmedycznej,
  • zapoznanie i upraktycznienie wiedzy dotyczącej środków ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowanych podczas wykonywania zadań zawodowych,
  • przekazanie, rozwinięcie i upraktycznienie wiedzy dydaktycznej i wyrobienie umiejętności dydaktycznych pozwalające zorganizować i przeprowadzić szkolenie w zakresie BHP oraz efektywnie komunikować się w celu wyjaśniania istoty zagrożeń w środowisku pracy,
  • ukształtowanie metodycznych umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów BHP oraz pisarskiego opracowania ich wyników.
  Czas trwania studiów:
  Studia trwają 200 godzin (dwa semestry) i kończą się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej wg. tematu wskazanego na seminarium dyplomowym i zaakceptowanego przez prowadzącego seminarium w formie pisemnej, a także zaprezentowanie jej przed komisją oceniającą. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
  Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., §1 ust. 3 rozporządzenia, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246 , poz. 2468) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 184) i daje absolwentom uprawnienia do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.
  Wykaz przedmiotów:
    Prawna ochrony pracy w Polsce. Prawo bezpieczeństwa i higieny pracy
    Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
    Ergonomia i fizjologia w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
    Identyfikacja, prewencja i profilaktyka niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników w środowisku pracy
    Wymagania techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy, eliminowanie zagrożeń
    BHP - zagrożenia i ich eliminowanie w systemach logistycznych
    Wypadki w pracy i choroby zawodowe, prewencja wypadków i profilaktyka zdrowotna
    Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ochrona środowiska naturalnego
    Przedsiębiorczość i kompetencje interpersonalne pracowników służb BHP
    Zadania i metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitoring i audyt bhp
    Zbiorowe i indywidualne środki ochrony przed zagrożeniami
    Organizacja szkolenia. Metodyka i dydaktyka edukacji dla bhp
    Seminarium dyplomowe
  Odpłatność za studia:

   

  1 600 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!
  + Zarządzanie kapitałem ludzkim i rozwojem organizacji
  Mobilność:

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

  Kontakt:

   +48 33 829 72 42
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koordynator studiów:
  mgr Marta Kijas
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adresaci:

  • osoby mające zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych,
  • pracownicy działów HR, zarządzania personelem lub też kadr, którzy chcieliby rozszerzyć i zaktualizować swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkim i rozwojem organizacji
  • osoby, które odpowiadają za wdrażanie polityki i strategii rozwojowej kapitału intelektualnego (HR) w organizacjach, a ich celem jest poszerzenie wiedzy, i umiejętności praktycznych na bazie najnowszych trendów międzynarodowych,
  • osoby, które zarządzają projektami rozwojowymi w organizacjach (OD) z udziałem kapitału intelektualnego,
  • osoby, które dążą do dalszego rozwoju kariery zawodowej w dziedzinie związanej z zarządzaniem kapitałem intelektualnym (HR) i rozwojem organizacji (OD).
  Cel studiów:

  • Rozwinięcie wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie Zarządzania Kapitałem Ludzkim (HR) oraz Strategicznym Rozwojem Organizacji (OD).
  • Rozwinięcie wiedzy studentów w zakresie „miękkich” umiejętności zarządzania projektami HR/OD w organizacji, zdobycie doświadczenia w prowadzeniu projektów organizacyjnych z ww. dziedziny, rozwinięcie kompetencji jakimi powinni cechować się profesjonaliści reprezentujący funkcję HR w organizacji (HR jako Business Partner i HR Profession Map).
  • Zrozumienie najważniejszych współczesnych trendów zarządzania zmianą w biznesie i typologii organizacyjnych.
  • Kształtowanie wiedzy i praktyki w zakresie strategicznego zarządzania kapitałem intelektualnym w organizacji.
  • Metody i techniki budowania strategii HR.
  • Rozwinięcie podstawowej wiedzy w zakresie interpretacji głównych sprawozdań finansowych (Budżetowanie, Rachunek Zysków i Strat).
  • Rozwinięcie praktycznych umiejętności budżetowania.
  • Zrozumienie współczesnych trendów zarządzania bazami danych w organizacjach (Analizy danych, Raportowanie, Big Data).
  • Zrozumienie współczesnych trendów rynków pracy oraz strategicznego planowania kapitału intelektualnego w organizacji.
  • Rozwinięcie umiejętności planowania ścieżki rozwojowej pracowników oraz planowania sukcesji w organizacji, opracowanie strategii retencyjnych pracowników i pozyskiwania talentów.
  • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu coachingu oraz mentoringu zawodowego.
  • Rozwinięcie wiedzy w zakresie pojęcia wydajności zaangażowania kapitału intelektualnego (HPW) i jego wkładu w budowanie wydajnych organizacji (HPWO).
  • Rozwinięcie wiedzy w zakresie teorii i modeli motywacyjnych w kontekście pojęcia wydajnych organizacji (HPWO) i efektywności biznesowej organizacji.
  • HR jako partner w biznesie.
  • Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie wdrażania strategii i praktyki HR w celu podniesienia poziomu zaangażowania pracowników.
  • Praktyczne zastosowanie technik i modeli HR w budowaniu kultur organizacyjnych nastawionych na wysokie wyniki (HPWO).
  • Zrozumienie psychologicznego i biznesowego kontekstu wynagradzania pracowników oraz modeli przywództwa.
  • Zrozumienie kluczowych celów i zadań funkcji HR we współczesnych organizacjach.
  • Rozwinięcie wiedzy w zakresie oceny funkcji HR w kategoriach wartości dodanej i wydajności organizacji.
  Czas trwania studiów:
  Program prowadzony w języku polskim (istnieje możliwość również w języku angielskim) w oparciu o międzynarodowe materiały dydaktyczne. W ramach zajęć przewidziane są spotkania z międzynarodowymi ekspertami biznesu. Całość zakłada ok. 180 godzin wykładowych. Ocena dydaktyczna oparta będzie na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy tj. zaliczenie studiów na podstawie obrony rocznego, indywidualnego projektu organizacyjnego.
  Wykaz przedmiotów:
    Moduł 1 Zarządzanie Projektami Organizacyjnymi.
    Moduł 2 Zarządzanie zmianami w organizacji oraz kapitałem intelektualnym w biznesie.
    Moduł 3 Finanse dla nie-finansistów i zarządzanie organizacyjnymi bazami danych.
    Moduł 4 Zarządzanie talentem w organizacji.
    Moduł 5 Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i efektywnością organizacji.
    Moduł 6 Zarządzanie funkcją HR/OD w organizacji.
  Odpłatność za studia:

   

  1 750 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!
  + Zarządzanie w oświacie
  Mobilność:

  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nauka na naszej uczelni będzie odbywać się w formie hybrydowej. Część zajęć w formie zdalnej (np. wykłady), a część w formie tradycyjnej - czyli stacjonarnej na terenie Uczelni (np. ćwiczenia).

  Kontakt:

   +48 33 829 72 42
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Koordynator studiów:
  mgr Marta Kijas
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adresaci:

  • dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych;
  • kandydaci na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych;
  • nauczyciele zainteresowani doskonaleniem zawodowym pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w oświacie;
  • osoby zajmujące się tematyką nadzoru pedagogicznego, animatorzy działań i organizacji oświatowych oraz osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego.
  Cel studiów:

  • przygotowanie profesjonalnej kadry do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach oświatowych;
  • doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej instytucji oświatowych oraz pracowników samorządowej administracji oświatowej,
  • podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z uwzględnieniem możliwości ich awansu zawodowego;
  Czas trwania studiów:
  Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie dedykowane są dla osób chcących pełnić funkcje kierownicze w instytucjach oświatowych. Ukończenie studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i niezbędnych umiejętności do profesjonalnego zarządzania jednostką oświatową.
  Studia trwają 180 godzin (dwa semestry) i kończą się egzaminem w formie testu pisemnego z semestru pierwszego i drugiego. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Zajęcia prowadzą praktycy, prawnicy, dyrektorzy szkół oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
  Wykaz przedmiotów:
    Polityka oświatowa – prawo oświatowe
    Prawo pracy
    Przepisy BHP
    Prawo rodzinne
    Organizacja, zarządzanie i marketing w oświacie
    Finansowanie działalności oświatowej
    Zarządzanie finansami w oświacie
    Zamówienia publiczne
    Kontrola zarządcza
    Planowanie i projektowanie koncepcji szkoły i placówki oświatowej
    Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
    Badanie efektów pracy szkoły i placówki oświatowej
    Kierowanie i administrowanie szkołą i placówką oświatową – zarządzanie dokumentację
    Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z funduszy UE w polskim systemie edukacji
    Psychologiczne aspekty kierowania w szkołach i placówkach oświatowych
    Zarządzanie konfliktem oraz problemem w szkołach i placówkach oświatowych, negocjacje i mediacje
  Odpłatność za studia:

   

  1 200 zł/semestr
  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • 10% zniżki dla absolwentów WSFiP
  • 5% zniżki dla każdej osoby w przypadku, gdy z danego podmiotu zapisu dokonują dwie lub więcej osób
  • I rata do 15 listopada
  • II rata do 15 stycznia
  • III rata do 15 marca
  • IV rata do 15 maja
  • Wpłaty – wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni:
   Bank Pekao S.A.
   28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Zapisz się!

  Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

   

  Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

  Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

  Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

  Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

  Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

  Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

  Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

  Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

  Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

  Adres


  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
  43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
  /wsfip_bb/SkrytkaESP
  Konto bankowe:
  Bank Pekao S.A.
  28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

  Back to top