Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania Uczelni w trakcie zagrożenia epidemiologicznego
+ Jak funkcjonuje Uczelnia w trakcie zagrożenia epidemiologicznego?
Większość spraw w dziekanatach i kwesturze Uczelni można załatwiać w sposób zdalny: telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
+ Do kiedy zawieszone są zajęcia w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym?
Na podstawie decyzji Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z 2020 r.), zawieszone zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne w Uczelni (kontakt bezpośredni) w terminie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 (włącznie), z możliwością przedłużenia tego okresu.
+ W jaki sposób odbywają się zajęcia dydaktyczne w Uczelni?
Zajęcia dydaktyczne w Uczelni odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (m.in. Moodle, Zoom, MS Teams, Discord, i innych).
+ W jaki sposób studenci informowani są o realizowanych zajęciach?
Wszystkie zajęcia w Uczelni realizowane są zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem realizacji roku akademickiego. O zajęciach prowadzonych w formie zdalnej (dot. zaproszeń na wykład/ćwiczenia/seminaria) studenci informowani są za pośrednictwem systemu wirtualna Uczelnia oraz poczty elektronicznej.
+ Czy udział w zajęciach online jest obowiązkowy?
Tak, uczestnictwo w zajęciach organizowanych z użyciem narzędzi zdalnej komunikacji jest obowiązkiem każdego studenta.
+ Czy sesja zaliczeniowo egzaminacyjna będzie przedłużona?
Tak, harmonogram roku akademickiego został zmieniony, z uwagi na Covid-19. Oznacza to, że zmianie uległy terminy: zimowej sesji poprawkowej oraz obron prac dyplomowych osób, które nie złożyły egzaminu dyplomowego w I terminie. Zgodnie z zarządzeniem Prorektora nr 12/2020 z dnia 31 marca 2020 r. zimowa sesja poprawkowa przedłużona została do dnia 30 kwietnia 2020 r., z możliwością prolongaty tego terminu w zależności od rozwoju sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Wydłużony został również termin zwrotu kart okresowych osiągnięć studenta do 11 maja 2020 r.
+ Jak realizowane będą obrony prac dyplomowych osób, które nie złożyły egzaminu dyplomowego w teminie?
Egzaminy dyplomowe będą realizowane zdalnie, za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej. O terminach i sposobie organizacji egzaminów studenci będą informowani drogą mailową.
+ W jaki sposób będą przedłużane legitymacje studenckie?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ważność legitymacji studenckich została wydłużona do 31 maja 2020 r., bez konieczności osobistego stawiania się studenta na uczelni.
+ Czy komisje stypendialne w Uczelni działają?
Tak, Komisje stypendialne funkcjonują w trybie zdalnym. Posiedzenie Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie wszystkich rodzajów stypendiów odbędzie się natychmiast po uzyskaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji na temat wysokości dotacji na wypłatę stypendiów dla studentów WSFiP.
+ Czy nadal można składać wnioski o zapomogę?
Tak, w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej studenci mogą składać wnioski o zapomogi zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów WSFiP w Bielsku-Białej (forma elektroniczna).
+ Czy zmianie uległy zasady i opłaty za studia?
Nie, WSFiP w Bielsku-Białej realizuje pełne programy studiów w odniesieniu do wszystkich form kształcenia jakie oferuje. Tym samym Uczelnia umożliwia Państwu ukończenie studiów bez uszczerbku dla zasobu wiedzy i umiejętności, jakimi powinien dysponować Absolwent. W związku z tym Uczelnia nie przewiduje zmian w zasadach płatności dla studentów.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 511) z dnia 23 marca 2020 r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i w związku z zawieszeniem wszelkich zajęć (kontakt bezpośredni) na studiach, na studiach podyplomowych oraz innych formach, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej wprowadziła obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia prowadzone są za pośrednictwem m.in.: Zoom, Microsoft Teams, Discord, E-mail. Zakres i rozmiar programów studiów nie uległ zmianie. Nie ulegają zmianie również efekty uczenia się. Tym samym program studiów zostanie w pełni zrealizowany, co umożliwi Państwu uzyskanie zaliczenia semestru studiów.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top