Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Kolejnym sukcesem Uczelni jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 3 994 582,45 zł w ramach III Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania „Kompleksowe programy szkół wyższych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Głównym celem projektu jest modernizacja infrastruktury dla poprawy jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu Uczelni.

W ramach projektu zaplanowano działania związane z m.in.: rozbudową infrastruktury dydaktycznej i jej wyposażenia, m.in. wyposażenie auli oraz sal dydaktycznych w nowoczesne systemy audiowizualne, tablice multimedialne i projektory. Wdrożone zostaną nowoczesne platformy dydaktyczne - edukacyjna i językowa oraz system obsługi biblioteki (szczególnie potrzebne w okresie pandemii wirusa SARS-CoV2). Przebudowywane zostanie zaplecze sportowe Uczelni – boisko i sala do ćwiczeń oraz poprawione będzie bezpieczeństwo studentów i wykładowców poprzez rozbudowę systemu monitoringu Uczelni. Nowych ciepłych barw nabiorą ciągi komunikacyjne i sale dydaktyczne w Uczelni.

W ten sposób Uczelnia realizuje działania wpisujące się w strategię Agendy 2030 zrównoważonego rozwoju w obszarze promocji różnorodności i likwidacji barier społecznych.

O wszystkich szczegółach i dalszych etapach realizacji projektu będziemy państwa informować na łamach strony internetowej

dr Elżbieta Rak-Młynarska Prorektor WSFIP
pełniąca funkcję kierownika projektu.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top