sp rachunkowosc
sp sluzba zdrowia
sp prawo pracy

bw

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Studia Podyplomowe pn. Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Trwają zapisy !!

Cel studiów

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu prawa oraz postępowania cywilnego i karnego w zakresie niezbędnym dla urzędnika sądu lub prokuratury, egzekucji sądowej i administracyjnej, biurowości i warsztatu pracy urzędnika sądu lub prokuratury. Absolwent studiów będzie ponadto posiadał umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w sądzie lub prokuraturze, zgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi w konkursach na stanowiska urzędnicze. Wiedza oraz umiejętności pracowników sądów i prokuratur zostaną pogłębione i usystematyzowane, zarówno poprzez wykłady, jak i praktyczne warsztaty. Osoby zainteresowane awansem zawodowym zdobędą również wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania sekretariatem w sądzie i prokuraturze. 

Czas trwania studiów i organizacja zajęć 

Studia podyplomowe rozpoczną się zarówno w semestrze zimowym oraz letnim i trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zjazdy będą odbywały się soboty i niedziele w siedzibie Uczelni, tj. w Bielsku-Białej przy ul. Tańskiego 5 w godzinach 8-16. 

Rekrutacja

Na studia może zostać przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów: jednolitych magisterskich oraz I i II stopnia dowolnego kierunku.

Kandydaci na studia

Studia przeznaczone są w szczególności dla:

 1. urzędników sądów powszechnych,
 2. urzędników sądów administracyjnych,
 3. urzędników prokuratury,
 4. osób, które chcą podjąć zatrudnienie w sądach powszechnych, sądach administracyjnych lub prokuraturze. 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia w I i II semestrze oraz zdanie egzaminu końcowego. Zaliczenie semestru następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny na egzaminie pisemnym przeprowadzanym po danym semestrze. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odpłatność za studia

Odpłatność za studia wynosi: 3.500 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset zł.) za oba semestry. Opłata może być wnoszona jednorazowo bądź na zasadach określonych w umowie oświadczenie usług edukacyjnych. Nie obowiązuje opłata rekrutacyjna ani też opłata wpisowego.

Zniżki

5% - dla absolwentów WSFiP

Zniżki

Wpłat należy dokonać na konto bankowe Uczelni: Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe. Podanie składa się w Dziekanacie Wydziału Prawa i Nauk Społecznych WSFiP w siedzibie Uczelni.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu
 3. Kserokopia dowodu osobistego
 4. Jedna fotografia – format jak do dowodu osobistego.

Zapisy prowadzi i udziela wszelkiej informacji Specjalista ds. doskonalenia zawodowego Pani mgr Dagmara Żabka tel. 33 829 72 42; fax. 33 829 72 21; e-mail: dzabka@wsfip.edu.pl

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Sekretarz studiów podyplomowych 

mgr Dagmara Żabka

Tel. 338297242

podyplom@wsfip.edu.pl

Procedura rekrutacji

Kandydaci powinni przedłożyć:

1. Odpis dyplomu ukończenia
studiów wyższych

2. Podanie (PDF

3. Curriculum Vitae (PDF)

4. Zgodę na przetwarzanie
danych osobowych  (PDF)

5. Jedno zdjęcie legitymacyjne

6. Kserokopia dowodu osobistego

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5 
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here