Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Więcej informacji...
Więcej informacji...
Więcej informacji...
Więcej informacji...

REGULAMIN
Polsko-słowackiego Uniwersytetu Młodzieżowego
w Bielsku-Białej

Projekt został zorganizowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka  2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Bielsko-Biała, sierpień 2013

Regulamin w formacie pdf


§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem projektu pn. „Polsko-słowacki Letni Uniwersytet Młodzieżowy”, zwanego dalej Projektem lub Uniwersytetem, jest Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Žilinská Univerzita v Žiline (Uniwersytet w Żylinie).
 2. Na użytek niniejszego Regulaminu Wyższa Szkoła Finansów i Prawa zwana jest również Wnioskodawcą lub WSFiP, Žilinská Univerzita v Žiline (Uniwersytet w Żylinie) zwana jest również Partnerem Słowackim, a oba te podmioty łącznie Partnerami Projektu.
 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty.
 4. Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2013 do kwietnia 2014.
 5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

§ 2
Zadania

Zadaniem Projektu jest edukowanie studentów w zakresie:

 • innowacyjności, jako siły napędowej rozwoju pogranicza polsko-słowackiego i całej Unii Europejskiej w najbliższych dekadach (tej tematyce poświęcone będą m.in. zajęcia letniego uniwersytetu młodzieżowego oraz prezentacje bazy laboratoryjnej Partnera Słowackiego),
 • kształtowania wspólnej tożsamości regionalnej, tzn. edukowania studentów w kierunku postrzegania pogranicza i Euroregionu Beskidy jako spójnego terytorium, odrzucenia stereotypu granicy jako przeszkody w rozwijaniu przedsiębiorczości czy kariery zawodowej po drugiej stronie pogranicza (temu zagadnieniu poświęcone będą spotkania integracyjne polskich i słowackich uczestników Projektu podczas zajęć letniego uniwersytetu, gdzie szczególna uwaga zwrócona będzie na wartości łączące oba narody, umożliwiające budowanie wspólnego, konkurencyjnego regionu na pograniczu),
 • realnych potrzeb pracodawców z Euroregionu Beskidy w zakresie pozyskiwania kadr o określonych kompetencjach i umiejętnościach, gdzie zdobycie przez młodych ludzi takich kwalifikacji w ramach kształcenia akademickiego w uczelni Wnioskodawcy i Partnera Słowackiego zwiększy ich szanse na znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów, bez konieczności opuszczania obszaru zamieszkania i przenoszenia się do większych aglomeracji poza teren Euroregionu Beskidy.  

§ 3
Cele

Cele szczegółowe Projektu:

 1. Intensyfikacja współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy Partnerami Projektu, prowadząca do uspójnienia treści kształcenia, szczególnie pod kątem powoływania w przyszłości bliźniaczych specjalności studiów związanych z tematyką transgraniczną, uwzględniania tematyki transgranicznej w programach kształcenia na poszczególnych kierunkach, podejmowania działań na rzecz zwiększenia transgranicznej mobilności kadry naukowej i studentów (staże) oraz kształtowania oferty edukacyjnej Partnerów Projektu zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy pogranicza.
 2. Edukacja studentów polskich i słowackich, jako przyszłych kadr zarządzających rozwojem Euroregionu Beskidy w zakresie realnego potencjału tego obszaru i możliwości jego efektywnego wykorzystania, z pożytkiem dla rozwoju własnej kariery zawodowej, przedsiębiorczosci osobistej, jak też dla osiągnięcia większej spójności  społeczno-gospodarczej tego obszaru i jego lepszej pozycji konkurencyjnej w skali międzynarodowej.
 3. Umacnianie wspólnej tożsamości regionalnej mieszkańców polskiej i słowackiej części pogranicza poprzez integrację działań edukacyjnych i naukowych Partnerów Projektu na rzecz poprawy jakości zasobów ludzkich, a zarazem wzrostu konkurencyjności firm działających na pograniczu, jak też wprowadzenia do gospodarki euroregionalnej nowych impulsów innowacyjnych.
 4. Wzmocnienie i rozszerzenie skali bezpośrednich kontaktów pomiędzy społecznościami pogranicza oraz wzrost liczby mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, czynnie zaangażowanych we wzajemną współpracę.

§ 4
Organizacja

 1. Plany i programy Projektu ustala Rada Naukowa Uniwersytetu Młodzieżowego, które zatwierdza Rektor WSFiP.
 2. Akcje informacyjne o Projekcie oraz nabór do Projektu, przeprowadzane są sukcesywnie poprzez zamieszczanie treści ogłoszeń w mediach (np. prasa, radio, Internet).
 3. Cykl trzech 2-dniowych sesji zajęć warsztatowych przeprowadzony zostanie przy wsparciu Partnera Słowackiego. Każda z trzech 2-dniowych sesji Uniwersytetu poświęcona będzie innej tematyce: innowacje i nowoczesne technologie; finanse i biznes na pograniczu; rozwój społeczny, budowa społeczeństwa obywatelskiego i bezpieczeństwo wewnętrzne.
 4. Transport, ubezpieczenie, poczęstunek, nocleg i materiały edukacyjne opracowane na potrzeby zajęć dla studentów zapewni Wnioskodawca.
 5. Koordynator Projektu ze strony Wnioskodawcy sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją Projektu.

§ 5
Grupa docelowa

 1. Bezpośrednią grupą docelową będą studenci wszystkich kierunków Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Uniwersytetu w Żylinie, a nadto kadra akademicka obu uczelni. Pierwszeństwo w uczestnictwie w Projekcie będą mieli studenci I roku, co jest podyktowane tym, że wprowadzenie nowych treści kształcenia (tematyka transgraniczna) możliwe jest dla studentów rozpoczynających naukę a nie tych, którzy już realizują zatwierdzone wcześniej programy studiów.
 2. Pośrednią grupą docelową Projektu będą:
 • polscy i słowaccy przedsiębiorcy, objęci badaniem zapotrzebowania na określone kompetencje i umiejętności przyszłych pracowników,
 • polskie i słowackie instytucje rynku pracy  oraz instytucje odpowiedzialne za kształtowanie profilu edukacyjnego w zakresie określonych zawodów i kierunków kształcenia w Euroregionie Beskidy (np. kuratorium oświaty, powiatowe urzędy pracy itp.),
 • dziennikarze, którzy zostaną zapoznani z tematyką Projektu pod kątem upowszechniania jego celów i rezultatów wśród tych przedstawicieli grupy docelowej, którzy nie mieli okazji osobistego uczestnictwa w projekcie (przede wszystkim pozostali studenci z terenu Euroregionu Beskidy, inne uczelnie wyższe działające na tym obszarze, a także media, które mają możliwość upowszechnienia w środowisku lokalnym tematyki Projektu).

§ 6
Rekrutacja

Z uwagi na charakter Projektu oraz ograniczoną liczbę dostępnych miejsc przewidziano następującą procedurę rekrutacji:

 • zgłoszenia przyjmowane będą, za pośrednictwem dziekanatu Wnioskodawcy – Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, w terminie od 26.08.2013 do 06.09.2013,
 • po pozytywnej weryfikacji składanych dokumentów, kandydat do udziału w Projekcie zapisany zostaje w bazie Uczestników Projektu,
 • w przypadku większej liczby zgłoszeń w stosunku do dostępnej liczby miejsc w Projekcie, Wnioskodawca uwzględniać będzie kolejność zgłoszeń oraz utworzy listę rezerwową,
 • w przypadku rezygnacji kandydata z udziału w Projekcie Organizator będzie uzupełniał listę podstawową uczestników osobami z listy rezerwowej,
 • po zakończeniu rekrutacji, o jej wynikach, powiadomieni zostaną wszyscy kandydaci drogą elektroniczną.   

Kandydaci składają w dziekanatach następujące dokumenty dostępne na stronie http://wsfip.edu.pl/pl/psum-ib:

 1. deklarację uczestnictwa,
 2. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 3. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Uczestnicy Projektu otrzymują  certyfikat uczestnictwa w Projekcie wydany w terminie do 3 miesięcy od momentu zakończenia swojego udziału w Projekcie.

§ 7
Udział w Projekcie

 1. Każdy Uczestnik Projektu, który został zakwalifikowany może uczestniczyć tylko w jednej dwu-dniowej sesji wyjazdowej (warsztatowej),
 2. Uczestnicy Projektu podpisują listy obecności na warsztatach, potwierdzenia odbioru materiałów,
 3. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie może z niego zrezygnować z ważnych przyczyn, zawiadamiając o tym fakcie drogą mailową lub na piśmie Koordynatora Projektu, nie później niż na 2 dni przed planowanym wyjazdem.

§ 8
Inne postanowienia

 1. Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione bez opieki.
 2. Uczestnik wyjazdu jako osoba pełnoletnia ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny, oraz jest zobowiązana do pokrycia strat materialnych i niematerialnych (powstałych z jego winy) z własnych środków.
 3. Uczestnicy Projektu udzielają Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem wykonanych podczas szkolenia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Organizatora Projektu.
 4. Orgaznizator Projektu zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia bądź zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem zajęć.

§ 9
Postanowienia końcowe

WSFiP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników Projektu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej projektu.

Załączniki:

 1. wzór deklaracji uczestnictwa,
 2. wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.