Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Więcej informacji...
Więcej informacji...
Więcej informacji...
Więcej informacji...

Celem głównym Projektu jest rozwój i intensyfikacja współpracy między społecznościami pogranicza polsko-słowackiego, a szczególnie powiatów: Bielsko-Biała, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta Żylina i Żylinskiego Kraju, zmierzające do dalszego pogłębienia stosunków dobrosąsiedzkich, poprawy jakości oferty kształcenia akademickiego w obu uczelniach w aspekcie jej zgodności z kierunkami zapotrzebowania rynku pracy pogranicza oraz przekonanie studentów do korzyści zawodowych, jakie mogą odnieść na rynku pracy w Euroregionie Beskidy dzięki znajomości zagadnień istonych i pożytecznych dla rozwoju tego obszaru.

Cele szczegółowe:

  1. Intensyfikacja współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy Partnerami Projektu, prowadząca do uspójnienia treści kształcenia, szczególnie pod kątem powoływania w przyszłości bliźniaczych specjalności studiów związanych z tematyką transgraniczną, uwzględniania tematyki transgranicznej w programach kształcenia na poszczególnych kierunkach, podejmowania działań na rzecz zwiększenia transgranicznej mobilności kadry naukowej i studentów (staże) oraz kształtowania oferty edukacyjnej obu uczelni zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy pogranicza.
  2. Edukacja studentów polskich i słowackich, jako przyszłych kadr zarządzających rozwojem Euroregionu Beskidy w zakresie realnego potencjału tego obszaru i możliwości jego efektywnego wykorzystania, z pożytkiem dla rozwoju własnej kariery zawodowej, przedsiębiorczosci osobistej, jak też dla osiągnięcia większej spójności  społeczno-gospodarczej tego obszaru i jego lepszej pozycji konkurencyjnej w skali międzynarodowej.
  3. Umacnianie wspólnej tożsamości regionalnej mieszkańców polskiej i słowackiej części pogranicza poprzez integrację działań edukacyjnych i naukowych Partnerów na rzecz poprawy jakości zasobów ludzkich, a zarazem wzrostu konkurencyjności firm działających na pograniczu, jak też wprowadzenia do gospodarki euroregionalnej nowych impulsów innowacyjnych.
  4. Wzmocnienie i rozszerzenie skali bezpośrednich kontaktów pomiędzy społecznościami pogranicza oraz wzrost liczby mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, czynnie zaangażowanych we wzajemną współpracę.

Projekt przyczyni się do lepszego zdiagnozowania realnego zapotrzebowania na określone kompetencje pracowników poszukiwanych przez firmy z terenu Euroregionu Beskidy oraz do podjęcia działań przez uczelnie wyższe z tego terenu do podjęcia prac nad przygotowaniem oferty kształcenia akademickiego, w której problematyka transgraniczna jest należycie wyeksponowana (np. specjalizacja studiów, przygotowanie odrębngo modułu kształcenia o tematyce transgranicznej, organizacja wyjazdów na staże transgraniczne dla studentów i kadry akademickiej obu uczelni).

Projekt jest więc przedsięwzięciem ukierunkowanem na rozwój kompetentnych kadr polskich i słowackich, przydatnych dla gospodarki Euroregionu Beskidy i doskonale zorientowanych w problematyce rozwoju transgranicznego. Dzięki zaplanowanym, w ramach Polsko-Słowackiego Uniwersystetu Młodzieżowego działaniom, studenci polscy wspólnie ze studentami słowackimi będą mieli okazję uczestniczyć w interesujących warsztatowych edukacyjnych.